Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:950 (2004-2005)
Innlevert: 29.06.2005
Sendt: 29.06.2005
Besvart: 06.07.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Vil statsråden ta initiativ til at også private parkeringsselskaper blir omfattet av forskriften om at forflytningshemmede skal ha tilgang til fri parkering?

Begrunnelse

God tilgang til og i transportmidler er en forutsetning for å kunne delta i utdanning, arbeidsliv, fritidsaktiviteter og sosialt liv. Samferdselsdepartementets Forskrift om parkering for forflytningshemmede ble i sin tid etablert for å gi bevegelseshemmede lettere tilgang til parkering.
Men antallet parkeringsplasser som blir drevet av private selskaper øker stadig. Disse selskapene behøver i dag ikke forholde seg til retningslinjer for parkering for forflytningshemmede. Med stadig flere parkeringsselskap, som opererer etter ulike regler, så blir det veldig vanskelig å være den funksjonshemmede som trenger parkeringsplass. For mange funksjonshemmede er det å benytte private parkeringsplasser den eneste reelle muligheten for transport. Som en forflytningshemmed skriver i en e-post til meg: "Det irriterer meg at jeg må betale parkeringsavgift på Værnes. Det irriterer meg fordi bil er den eneste måten jeg kan komme meg dit. Jeg får ikke rullestolen inn på flybussen, så den blir uaktuell. Jeg kan ikke bruke drosjekuponger, fordi jeg må krysse to kommunegrenser. Ordinær drosje vil koste over 1 000 kr én vei. På grunn av at det mangler alternativer, finner jeg det urimelig at vi som har parkeringsoblat skal bli avkrevd avgift der".
Dagens system gjør det mulig for private selskaper å "skumme fløten" gjennom å avgiftsbelegge alle brukere, inkludert forflytningshemmede. Samferdselsdepartementet har et opplagt ansvar for å tilrettelegge slik at ikke forflytningshemmede blir utestengt fra utdanning, arbeidsliv, fritidsaktiviteter og sosialt liv av praktiske og økonomiske årsaker.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Parkeringsnæringen er i sterk endring både i omfang og organisering. Fra å være et område med hovedsakelig offentlige tilbydere, betjenes i dag over 50 pst. av markedet av private parkeringsselskaper som ikke er underlagt offentlig regulering. Parkeringstilbudet kan oppfattes som for lite ensartet når det gjelder vilkår for parkering, sanksjoner, klageadgang, skilting osv. Hvis funksjonshemmede med kommunal parkeringstillatelse får svekket mulighet til parkering som følge av færre særskilt avsatte offentlige plasser, og som følge av at stadig flere offentlige eide parkeringsplasser settes ut til drifting av private parkeringsselskaper, er det svært uheldig. En kommunal parkeringstillatelse gir ikke rettigheter på en privat drevet parkeringsplass.

Jeg har derfor startet et arbeid for å ta tak i disse problemstillingene. Målet er økt brukerretting generelt og i forhold til forflytningshemmede spesielt, samt å fjerne eventuelle konkurransevridninger i næringen og rendyrke skillet mellom offentlig myndighets- og næringsutøvelse på dette området. Arbeidet følger to spor. For det første blir offentlig eide virksomheter og selskaper nå gitt klar beskjed fra sine respektive departementer om at det skal gis et tilfredsstillende parkeringstilbud til funksjonshemmede. Videre er det opprettet en arbeidsgruppe som foretar en helhetlig gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering, og gjennom dette legger grunnlag for etablering av ett felles regelsett. I tillegg til avklaring og harmonisering av forflytningshemmedes parkeringsrettigheter, vil gruppen utrede mulighetene for lik skilting, like kompetansekrav, felles klageinstans osv., uavhengig av om parkeringsområdet og parkeringsselskapet er offentlig eller privat eiet og drevet. De funksjonshemmedes organisasjoner og ulike forbrukerinstanser er representert i gruppen. Det tas sikte på å legge frem en rapport med konkrete tilrådinger innen utgangen av 2005.

Det er viktig for meg å gi forflytningshemmede et tilfredsstillende parkeringstilbud uavhengig av hvem som eier og driver parkeringsplassen. Hvordan dette konkret skal gjennomføres, vil jeg ta stilling til når arbeidsgruppens rapport og anbefalinger foreligger.