Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:951 (2004-2005)
Innlevert: 29.06.2005
Sendt: 30.06.2005
Besvart: 06.07.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har i samarbeid med Nord-Norges Kurbad (RNNK) drevet et prosjekt innen barnehabilitering som har gitt oppsiktsvekkende gode resultater. Sosial- og helsedirektoratet har gitt avslag på prosjektstøtte med en faglig begrunnelse som virker meget overraskende i forhold til resultatene. I tillegg begrunnes avslaget med lokaliseringen til Tromsø, og med at kostnadene er høye.
Stiller statsråden seg bak begrunnelsen, eller vil søknaden bli vurdert på nytt?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Jeg er kjent med at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har søkt om økonomisk støtte til fullføring av pilotprosjektet "Intensiv motorisk trening av barn med CP". Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad og Seksjon for barnehabilitering ved UNN. Sosial- og helsedirektoratet har gitt et tilskudd på inntil 330 000 kr til UNN. Tilskuddet er gitt ut fra søknadens budsjett og beskrivelse, og det er ment å skulle dekke utgifter til fullføring av pilotprosjektet "Intensiv motorisk trening av barn med CP".

I tillegg har UNN søkt om økonomisk dekning av prosjektet "Intensiv motorisk trening av barn med CP". Prosjektet er et samarbeid mellom Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (RNNK) og Seksjon for barnhabilitering ved UNN. Målet med prosjektet er å bedre motorisk funksjon hos barn med CP som har stå- og gangvansker, ved hjelp av trening på tredemølle med seleoppheng kombinert med CI-terapi (Constraint induced movement therapy). Søknadssummen første år er 4,520 mill. kr, og andre år 4,655 mill. kr. Studien er en case-control-studie med 16 barn fra 5-13 år, der 8 barn får intensiv trening og 8 barn utgjør kontrollgruppe.

Sosial- og helsedirektoratet bemerker at trening på tredemølle med vektavlastning har vært prøvd ut på flere diagnosegrupper med god effekt. Direktoratet ser at det kan være behov for ytterligere studier som kan dokumentere om trening på tredemølle for barn med cerebral parese har effekt. Direktoratet mener at slik prosjektet er beskrevet i søknaden, vil det ikke kunne gi vitenskapelig valid dokumentasjon. Sosial- og helsedirektoratet har flere merknader til opplegget. I tillegg anfører direktoratet at gjennomføring av omfattende treningsopplegg for barn som bl.a. innebærer fravær fra hjemmemiljø, skole osv. bør kunne vise til svært godt dokumentert effekt før det igangsettes.

Direktoratet foreslår at det legges opp til en multisenterstudie, hvor UNN/Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad kan være ett av flere steder hvor slik trening prøves ut. Det anføres at studiedesignet bør endres en del. Departementet er kjent med at Sosial- og helsedirektoratet har kontakt med UNN om dette.

Å sette i gang gode prosjekter som kan dokumentere effekt av bl.a. treningstiltak for funksjonshemmede barn er viktig. Det er satt av midler til prosjekter for utprøving av tiltak for funksjonshemmede barn, og direktoratet har bevilget midler til en rekke prosjekter. Jeg er positiv til at direktoratet følger opp dette i videre kontakt med UNN, med tanke på å finne fram til et godt forskningsopplegg, som utformes slik at de effektene man ev. oppnår, også kan dokumenteres vitenskaplig.