Skriftlig spørsmål fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:954 (2004-2005)
Innlevert: 30.06.2005
Sendt: 30.06.2005
Besvart: 05.07.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF): I en undersøkelse foretatt for "Felleskomiteen for Israel" av Olav Vidar Landsverk (vedlagt) er konklusjonen at norske skolebøker gir elevene et skeivt, ikke-objektivt bilde av konflikten mellom palestina-arabere og jøder. Fremstillingene er også konsekvent i Israels disfavør. Dette kan fremme antisemittiske holdninger, noe som det må være et mål for norsk skole å bekjempe.
Hva kan Regjeringen gjøre for at norske skolebøker skal gi et korrekt faktagrunnlag og en mest mulig objektiv fremstilling av konflikten?

Vedlegg til spørsmål:

http://www.israel-miff.no/tema/norskskole/skolebok.PDF

Begrunnelse

Jødiske barn i Norge er i økende grad utsatt for trakassering og mobbing. Mange jøder er igjen engstelige for fremtiden. I Europa ser vi at antisemittismen viser ansikt ved overgrep mot jøder og brenning av synagoger. Det er etter min mening farlig å neglisjere fenomenet, og det er svært viktig at korrekt og nyansert informasjon blir formidlet i skolen for slik å hindre antisemittisme og rasehat.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Det er læreplanen sammen med lov og forskifter som styrer innholdet i den norske skolen. Læreplanen har for øvrig status som forskrift. Den statlige godkjenningsordningen for læremidler ble opphevet 1. september 2000. Bakgrunnen for dette var bl.a. et ønske om å ansvarliggjøre den enkelte skoleeier og skole for valg av læremidler i sin undervisning. Det er således skoleeier og skolen som er ansvarlig for det faglige og pedagogiske innholdet i de læremidlene som blir brukt på den enkelte skole.

Når det gjelder den konkrete fremstillingen av konflikten i Israel i norske skolebøker, har departementet ingen oversikt over dette. I undersøkelsen foretatt av "Felleskomiteen for Israel" som det vises til i spørsmålet, er hovedtyngden av lærebøkene det refereres til utgitt før 2000 og gir således ikke et fullgodt bilde av dagens situasjon. Det må imidlertid påpekes at det er forlagene som utgivere av lærebøker og andre læremidler som står ansvarlig for det faglige innholdet i lærebøkene.