Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:958 (2004-2005)
Innlevert: 30.06.2005
Sendt: 01.07.2005
Besvart: 11.07.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Sola kommune ønsker å få til et samarbeid med Lyse Energi om å få lagt en høyspent kraftlinje i jordkabel på grunn av lokal helserisiko. Det hevdes fra Lyse Energi at for eksempel et spleiselag mellom kommunen og eier av kraftnett om å få lagt høyspentlinjer i jordkabel er i strid med energiloven.
Mener statsråden at energiloven eller andre deler av regelverket er til hinder for å etablere et slikt samarbeid om å få gravd ned høyspentlinjer som går gjennom boligområder?

Begrunnelse

Flere internasjonale studier tyder på at det kan være en økt risiko for blant annet blodkreft hos barn som vokser opp nær høyspentledninger. Mange steder i landet er det derfor et stort lokalt engasjement for å få fjernet høyspent kraftlinjer som går gjennom boligområder. Et slikt engasjement er det i Sola kommune knyttet til en 2,4 km lang linje som går gjennom områder med mye bebyggelse. Kommunen ønsker å få lagt denne i jord og har derfor invitert netteier Lyse Energi til samarbeid om dette. Lyse Energi opplyser imidlertid at de ikke kan være med på noe spleiselag fordi det vil stride mot energiloven (Stavanger Aftenblad 16. juni 2005) Dersom det er uklarhet i regelverket så vil denne saken angå en rekke lokalsamfunn i Norge. Det må være et mål å få til en raskest mulig framdrift i arbeidet med å få høyspent kraftlinjer lagt i jordkabel, spesielt i tettbygde strøk.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Energiloven med tilhørende regelverk er ikke til hinder for at kommuner eller andre inngår et samarbeid med nettselskaper om finansiering for endring av bestående nettanlegg. Dersom nettanlegget ikke er bygd i medhold av områdekonsesjon, vil kabling av bestående nettanlegg utløse konsesjonsplikt.

Slik konsesjon gis av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I henhold til energiloven skal NVE vurdere om kostnadene ved kabling står i et rimelig forhold til den nytten som oppnås. Gjennom konsesjonsbehandlingen skal NVE ivareta miljøhensyn, økonomiske og tekniske hensyn og legge til grunn gjeldende forvaltningsstrategi som Stortinget tidligere har behandlet om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg. Dersom NVE finner at den samfunnsøkonomiske gevinsten er tilstrekkelig stor, kan det gis konsesjon for kabling.