Skriftlig spørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:967 (2004-2005)
Innlevert: 01.09.2005
Sendt: 02.09.2005
Besvart: 13.09.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): Jeg er kjent med at Statens vegvesen ved utløpet av 2004 hadde et relativt stort udisponert beløp til vedlikehold. Det er signaler om at det også inneværende år er udisponerte budsjettrammer.
Jeg tillater meg å be om statsrådens redegjørelse for om det ligger an til udisponerte rammer for 2005, og hva som vil gjøres for å sikre at Statens vegvesen oppnår det vedlikeholdsnivå som Stortinget forutsatte ved budsjettbehandlinga?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Regnskapet for 2004 for kap. 1320 Statens vegvesen, post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., viser et overforbruk på vel 118 mill. kr. Det var derfor ikke noen udisponerte midler til vedlikehold i fjor. På investeringsposten var det et mindreforbruk og ikke brukte bevilgninger ble overført til i år.

Også i år forventes det et merforbruk på vedlikehold av vegnettet spesielt knyttet til asfaltlegging. Samtidig arbeides det for å ta igjen "mindreforbruket" på investeringssiden.