Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:968 (2004-2005)
Innlevert: 01.09.2005
Sendt: 02.09.2005
Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 09.09.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Jeg viser til mitt spørsmål i Stortingets spørretime den 20. april i år vedrørende krav om erstatning etter flomskade i Prestegården i Kvinesdal. Ansvaret for at tomten sikres etter skadene fra flommen i 2004, tråd med statsråden svar i spørretimen, ligger hos bortfester.
Når vil tomtefester i denne saken motta svar på sin henvendelse til tomteeier, som er Opplysningsvesenets fond, om at skadene utbedres og at tomten sikres mot nye flommer?

Begrunnelse

Etter statsrådens anbefaling har tomtefester tatt kontakt med tomteeier, Opplysningsvesenets fond, for å få orden på sitt mellomværende. Tomtefester har ennå ikke fått svar på denne henvendelsen. Dette er en uholdbar situasjon for tomtefester fordi det trengs ytterligere sikring av tomten etter flommen i fjor høst i tillegg til at den må sikres mot ev. nye flommer. Dette arbeidet skal ifølge statsråden være tomteeiers ansvar.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Spørsmålet ble overført fra landsbruks- og matministeren.

I anledning spørsmålet, har departementet innhentet uttalelse fra Opplysningsvesenets fond, som bl.a. opplyser at fondet den 5. september i år har besvart henvendelsen fra vedkommende fester. Kopi av fondets brev til festeren følger vedlagt. Fondet har ellers uttalt, med henvisning til nevnte svarbrev til festeren:

"Som det fremgår av svaret, var fondet uvitende om flomskaden på det som fondet mener er festerens anlegg. Fondet har som grunneier kun festet bort en råtomt. I 2001 er det fra festerens side åpenbart gjort store endringer i tomteopparbeidelsen, i forbindelse med festerens oppføring av nytt hus etter brann. Fondet leier bort råtomten for 360 kr pr. år. Man mener seg helt uten ansvar for skader som er påførte festerens hus, forstøtningsmur eller lignende ved flom, eventuelt i konkurranse med andre skadeårsaker, (for eksempel feil ved byggetillatelse fra kommunen, feil ved entreprenørens tiltak til steinmur, ev. andre bekketiltak utført av andre). Eventuelt manglende beskyttelse av festerens eiendom/anlegg etter reglene om naturskade, endrer ikke dette."

Jeg viser til dette og til fondets brev til vedkommende fester. I anledning fondets uttalelse og brev til festeren, vil jeg for ordens skyld gjøre oppmerksom på at departementet ikke har foretatt noen nærmere juridisk vurdering av fondets uttalelse i saken, da det i enkeltsaker tilligger fondet selv å foreta slike vurderinger.

Vedlegg til svar:

Brev fra Opplysningsvesenets fond til Thordis Fossdal, datert 5. september 2005, referanse: 05/745-10.