Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:969 (2004-2005)
Innlevert: 01.09.2005
Sendt: 02.09.2005
Besvart: 09.09.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Ved opprettelsen av Mattilsynet foreslo Regjeringen å ikke lokalisere regionkontoret for Troms og Finnmark til det veterinære kompetansemiljøet i Harstad. Dette ble også vedtatt av Stortingets flertall. I denne forbindelse ble det fra statsråden lovet å tilføre dette sterke fagmiljøet nye oppgaver.
Har statsråden gjennomført dette, og hvilke nye oppgaver er tillagt veterinærmiljøet i Harstad?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Departementet har i tilknytning til matforvaltningsreformen lagt til rette for videreutvikling av kompetansemiljøet innen dyrehelse/veterinærfaglige spørsmål i Harstad.

Veterinærinstituttet i Harstad er styrket som regional kompetanseinstitusjon innen dyrehelse og fiskehelse. Instrumentparken er fornyet og det er bl.a. bygget ny obduksjonssal ved laboratoriet. Dette er viktig for laboratoriets arbeid med beredskap og overvåking. De ansattes kompetanse er styrket både når det gjelder landdyr og fisk. Nye teknikker er etablert slik at laboratoriet er i stand til å stille diagnoser uten at prøvemateriale videresendes til referanselaboratorier. Veterinærinstituttet i Harstad har også fått større ansvar knyttet til de overvåkingsprogrammene som myndighetene gjennomfører for å dokumentere status for ulike tilstander. Dette gjelder blant annet programmene for skrapesjuke og lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Laboratoriet har også deltatt i planlegging av mulige fremtidige overvåkingsprogrammer innen reinhelse samt for rabies i nordområdene.

Veterinærinstituttet gjennomgår for tiden muligheten for å styrke samarbeidet med andre fagmiljøer i aktuelle regioner.

Neste styremøte i Veterinærinstituttet om dette temaet planlegges holdt i Harstad i slutten av oktober d.å.

Utover dette innplasserte Mattilsynet ved etableringen to ekstra medarbeidere ved Distriktskontoret for Sør-Troms for å ivareta kompetansemiljøet i Harstad. To av årsverkene ved kontoret skulle da i en overgangsperiode utføre oppgaver for Regionkontoret for Troms og Finnmark.