Skriftlig spørsmål fra Siri Hall Arnøy (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:976 (2004-2005)
Innlevert: 06.09.2005
Sendt: 07.09.2005
Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 21.09.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): Trossamfunn er gitt anledning til på visse vilkår å forskjellsbehandle arbeidssøkere på grunn av homofil samlivsform. Et av vilkårene er at det går fram av utlysingsteksten at slik forskjellsbehandling vil finne sted. En ansettelsessak omtalt i Dagsavisen 6. september gir inntrykk av at homofil samlivsform gjøres til et tema i en ansettelsessak uten at utlysingsteksten klargjorde dette.
Vil statsråden ta et initiativ overfor Kirken for å sikre en felles forståelse av arbeidsmiljølovens vilkår?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av endringer i arbeidsmiljøloven våren 2004 og tilpasning til EUs direktiver vedrørende forskjellsbehandling i arbeidslivet, gikk et flertall på Stortinget inn for at det fremdeles skal opprettholdes en direkte diskriminering av personer på grunnlag av seksuell legning ved ansettelse i religiøse trossamfunn. Det ble av det samme flertallet, bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Fremskrittspartiet satt noen betingelser for slik diskriminering. Partiene støttet forslaget i § 54 D nr. 5 om at unntatt fra forbudet i § 54 B nr. 1 om forskjellsbehandling på grunn av homofil samlivsform, skal være ansettelse i stillinger knyttet til religiøse trossamfunn, der det i utlysingen av stillingen er stilt særlige krav ut fra stillingens karakter eller formålet for vedkommende arbeidsgivers virksomhet. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti viste til at det i § 54 D nr. 5 var foreslått unntatt ansettelse i stillinger knyttet til religiøse trossamfunn, der det i utlysingen av stillingen er stilt særlige krav ut fra stillingens karakter eller formålet for vedkommende arbeidsgivers virksomhet, fra forbudet i § 54 B nr. 1 om forskjellsbehandling på grunn av homofil samlivsform. De viste til at Arbeidslivslovutvalget har foreslått at allerede gjeldende unntak fra forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av homofil samlivsform ved stillinger i religiøse trossamfunn skal videreføres gjennom den generelle unntaksbestemmelsen i forslaget til § 54 D nr. 1. Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet var enig i at denne unntaksbestemmelsen videreføres og er av den oppfatning at denne generelle unntaksbestemmelsen er for å ivareta et eventuelt behov for å forskjellsbehandle på grunn av homofil samlivsform i stillinger knyttet til religiøse samfunn. De kunne ikke se at det vil være hensiktsmessig å ytterligere spesifisere dette slik det er foreslått av Arbeids- og administrasjonsdepartementet i § 54 D nr. 5. I den generelle unntaksbestemmelsen gis det allerede en mulighet for forskjellsbehandling basert på stillingens karakter og formålet for vedkommende arbeidsgivers virksomhet. Religiøse samfunn vil med dette ha hjemmel til å forskjellsbehandle i de tilfeller der målet er legitimt og kravet står i et rimelig forhold dertil. Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet viste til at EUs rammedirektiv kun hjemler forskjellsbehandling begrunnet i seksuell orientering, når målet er legitimt og kravet står i et rimelig forhold til dette. Disse medlemmer er av den oppfatning at det vil være å gå for langt å unnta samtlige stillinger knyttet til religiøse trossamfunn hvor det i utlysningen stilles krav til legning, fra diskrimineringsforbudet. Det avgjørende vil være om stillingen er såpass spesiell at det vil være legitimt å stille krav til en spesifikk legning eller samlivsform. Disse medlemmer mener at dette ikke kan være tilfelle for samtlige stillinger knyttet til religiøse trossamfunn. Derfor mener Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet at slik § 54 D nr. 5 er utformet vil det være tilstrekkelig at det i utlysingen av stillingene er stilt særlige krav ut fra stillingens karakter eller formålet for vedkommende arbeidsgivers virksomhet. Dette er etter disse medlemmers oppfatning feilaktig implementering av EUs rammedirektiv.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Etter stortingsvalget 12. september 2005 har Regjeringen bebudet at den vil søke avskjed. Det er i denne situasjon ikke aktuelt for meg å vurdere et slikt initiativ som det representanten Siri Hall Arnøy etterlyser.