Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:977 (2004-2005)
Innlevert: 06.09.2005
Sendt: 07.09.2005
Besvart: 15.09.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Barn som vokser opp nærmere enn 200 meter fra høytspentledninger, har hele 70 pst. sjanse for å få blodkreft viser en omfattende britisk undersøkelse. Forskere fra Oxford-universitetet har undersøkt 29 000 britiske barn og fant en klar sammenheng mellom sykdommer og høytspentledninger. Også barn som vokser opp 200 til 600 meter unna får oftere blodkreft enn andre barn viser undersøkelsen. Ved Årum utenfor Fredrikstad står mastene i hagen til både barnehager og beboere.
Hva vil statsråden nå gjøre med kraftlinjene på Årum?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Det har som kjent vært uttrykt bekymring fra lokalbefolkningen for at det foreligger en sammenheng mellom kraftledningen som går gjennom boligområdet på Årum utenfor Fredrikstad, og flere tilfeller av kreftsykdom blant beboerne. Sommeren 2004 ba derfor Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Kreftregisteret om å kontakte kommunehelsetjenesten i Fredrikstad for å tilby sin bistand. Kreftregisteret bistår jevnlig kommunehelsetjenesten i kommuner der det foreligger mistanke om overhyppighet av kreft. I brev av 27. juni 2005 redegjør Kreftregisteret for kartleggingen som er gjennomført i Årum og vurderingen av de funnene som er gjort.

Fra Kreftregisterets konklusjon siteres følgende:

"Vi finner således ikke grunnlag for å påstå at det foreligger en opphopning av kreft blant bosatte i Årum. Kreftforekomsten er svært nær det en vil forvente ut fra forhold ellers i landet, også når vi inndeler materialet etter kjønn [...]."

Kreftregisterets brev er tilgjengelig på Kreftregisterets nettsider, www.kreftregisteret.no

I et felles brev fra Olje- og energidepartementet (OED) og HOD av 12. juli 2004 ble Statens strålevern gitt i oppdrag å nedsette og lede en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en rapport med konkretisering og utdyping av forvaltningsstrategien ved anlegg av nye kraftledninger og ved anlegg av nye boligområder, skoler og barnehager etc. i nærheten av kraftledninger. Statens strålevern oversendte arbeidsgruppens rapport til de to departementer 31. mai 2005.

Fra rapportens sammendrag siteres følgende:

"Kunnskapssituasjonen i dag er mer avklart enn tidligere og omfattende forskning kan sammenfattes med at det er en mulig økt risiko for utvikling av leukemi hos barn der magnetfeltet i boligen er over 0,4 µT, men den absolutte risikoen vurderes fortsatt som meget lav."

Arbeidsgruppens oppsummering av kunnskapssituasjonen om helseeffekter fra høyspentanlegg er basert på en vurdering av et stort antall studier, hvorav over 20 studier er relatert til magnetfelt og leukemi hos barn. Den britiske studien, som representanten May Hansen referer til, ble publisert etter at arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid. Studien konkluderer ikke med en 70 pst. sjanse for blodkreft, men derimot med at barn som har vokst opp nærmere enn 200 meter fra kraftledninger har en overrisiko for blodkreft på 70 pst., det vil si at risikoen er økt fra 10/100 000 til 17/100 000. Ved en mer detaljert analyse for barn som bodde 0-200 meter fra kraftledninger, viser denne studien imidlertid ingen forskjell i risiko i forhold til avstanden. Videre viser studien økt kreftrisiko for beboere med så store avstander til kraftledninger at det ikke eksisterer magnetfeltbidrag fra kraftledningen som overskrider normal eksponering for magnetfelt i bolig. Resultatene fra den nye britiske studien er ikke i overensstemmelse med en samlet gjennomgang av tidligere studier som har vist økt risiko ved eksponering over 0,4 mikrotesla. Forskerne bak den britiske studien konkluderer med at resultatene ikke åpner for å trekke sikre konklusjoner om hva som kan tilskrives magnetfelt og hva som kan tilskrives andre mulige faktorer. Statens strålevern opplyser at den nye studien ikke gir grunnlag for å endre konklusjonen i arbeidsgruppens rapport med hensyn til helseeffekter fra høyspentanlegg.

Rapporten fra arbeidsgruppa presenterer mulige tiltak for å forebygge sykdomstilfeller som følge av kraftledninger, herunder tiltak i forhold til eksisterende kraftledninger. Når det gjelder kraftledningen i Årum må denne vurderes på samme måte som tilsvarende anlegg andre steder i landet.

I forbindelse med behandling av St.prp. nr. 1 (2004-2005) for OED, jf. Budsjett-innst. S. nr. 9 (2004-2005) fattet Stortinget følgende anmodningsvedtak:

"Stortinget ber Regjeringen vurdere regelverk som kan sikre at høyspentlinjer enten graves ned eller legges i tilstrekkelig avstand til der hvor mennesker har varig opphold. Regelverket må sikre at føre-var-prinsippet ivaretas. Regjeringen må også vurdere å innføre nasjonalt regelverk for byggegrenser mot høyspentlinjer. Regjeringen bes komme tilbake med en slik vurdering i revidert budsjett våren 2005."

Regjeringen ga en første tilbakemelding til Stortinget i St.prp. nr. 65 (2004-2005), der en delrapport utarbeidet av Statens strålevern og Norges vassdrags- og energidirektorat var inntatt.

I brev av 27. juni 2005 sendte HOD arbeidsgruppens endelige rapport på en bred høring, med høringsfrist 10. oktober 2005. Etter å ha mottatt høringsinstansenes synspunkter på arbeidsgruppens rapport vil HOD, i samråd med OED og andre berørte departementer, vurdere aktuelle tiltak som oppfølging av arbeidsgruppens rapport. Med bakgrunn i Stortingets anmodningsvedtak vil Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en endelig vurdering og anbefaling av de spørsmål som er reist om elektromagnetiske felt og kraftledninger.