Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:978 (2004-2005)
Innlevert: 07.09.2005
Sendt: 08.09.2005
Besvart: 20.09.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Hvorfor oppfyller ikke Regjeringen sine egne målsettinger om å komme med et forslag til videre nasjonal satsing på biodrivstoff tilpasset norske forhold innen 1. juli 2005 slik Regjeringen selv har sagt i St.prp. nr. 1 (2004-2005)?

Begrunnelse

Oppfyllelse av Kyoto-avtalens målsettinger om CO2-utslipp er Norges desidert vanskeligste utfordring.
Europarlamentets- og rådsdirektiv 2003/30/EF om implementering av biobrensel er et direktiv som Regjeringen av uforståelige grunner ikke har foreslått innført i norsk lovgiving. Innføring av biobrensel, og ikke minst produksjon av biodiesel, kan revitalisere distriktene og gi viktig tilleggsnæring til landbruket.
EU har som mål å øke bruken av bioenergi med 200 pst. innen 2010. Her i landet er målet en økning på beskjedne 30 pst. til tross for at vi skulle ha svært gode naturlige betingelser for å produsere biodiesel. Innføring av EU-direktivet eller en aktiv handlingsplan som inneholder samme krav til innføring av opptil 5 pst. biodiesel i den vanlige diesel ville være et svært viktig signal til dem som vil investere pengene sine i dette. Ikke minst ved å gjennomføre direktivet, vil det skape forutsigbare rammebetingelser for de som vil investere i nye produksjonsanlegg. I tillegg vil det oppnås umiddelbare god effekt på CO2-utslipp og dermed et bedre klima.
Det er derfor uforståelig at Regjeringen ikke handler mer aktivt når det gjelder innfasing av biodrivstoff og legger mer til rette for næringsutvikling i distriktene. Dessuten vil innføring av EU-direktivet legge til rette for at det som er det rimeligste fornybare drivstoffet, biodiesel, f.eks. kan tas i bruk i transportsektoren som faktisk står for 25 pst. av Norges CO2-utslipp. Et kortsiktig inntektstap for staten kan ikke være noen begrunnelse for ikke å ta miljøet på alvor og legge til rette for større bruk av biodrivstoff i Norge.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Arbeidet med å utarbeide et forslag til videre satsing på biodrivstoff er blitt noe forsinket blant annet som følge av et omfattende utredningsarbeid for å klargjøre forutsetningene for en videre satsing. Spørsmålet er nå til vurdering i Regjeringen.