Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:988 (2004-2005)
Innlevert: 26.09.2005
Sendt: 26.09.2005
Besvart: 30.09.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Vil forsvarsministeren sørge for at det er nok ressurser slik at Forsvarets musikk kan sikres videre drift og gi dem mulighet til å delta på ulike arrangementer?

Begrunnelse

Vi har gjennom hele sommeren hørt ulike historier om Forsvarets musikk, som har fått tilbud om å delta på en hel rekke ulike arrangementer, som pga. manglende driftsbudsjett, ikke har vært i stand til å reise rundt å delta på arrangementer, verken i forbindelse med unionsoppløsningen, eller andre ting hvor Forsvarets musikk hadde satt preg på arrangementet. Stortinget har vedtatt at Forsvarets musikk skal ha fem korps, men det hjelper lite hvis man ikke har mulighet til å være synlig i landskapet.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Moderniseringen av Forsvaret innebærer at alle deler av Forsvarets struktur og virksomhet gjennomgås for å sikre optimal utnyttelse av ressursene og størst mulig operativ evne. Regjeringen foreslo derfor i St.prp. nr. 42 (2003-2004) å redusere Forsvarets musikk med to korps, fra fem til tre, noe som ville gitt flere ressurser til de gjenværende korps.

Ved behandling av Innst. S. nr. 234 (2003-2004) vedtok Stortinget å videreføre en struktur med fem profesjonelle korps. I samme innstilling la en enstemmig forsvarskomité til grunn: "[...] komiteen mener at også korpsene må bidra til innsparinger i Forsvaret, og forslår at det spares inn 10 pst. i den totale korpsvirksomheten [...]."

Stortingets forutsetninger om driftsinnsparinger på 10 pst. for en uendret korpsstruktur gir naturligvis en utfordrende driftssituasjon for Forsvarets musikk. Dette innebærer at både aktiviteter og antall ansatte må reduseres.

Kulturministeren og jeg inngikk i høst et "spleiselag" med 2,5 mill. kr fra våre respektive sektorer for å yte et ekstra bidrag på totalt 5 mill. kr til Forsvarets musikk. I tillegg har korpsene fått anledning til å disponere merinntekter på 5 mill. kr. Dette vil sette korpsene i stand til å ha et tilnærmet normalt aktivitetsnivå resten av året.

Jeg vil understreke at de enkelte musikkorpsene har hatt betydelig aktivitet gjennom 2005, herunder nyttårskonserter og deltakelse i musikkfestivaler. Når det gjelder representantens henvisning til Forsvarets musikks manglende deltakelse i forbindelse med feiringen av unionsoppløsningen, vil jeg vise til at Forsvarets musikk i betydelig grad har bidratt til 1905-markeringen med en serie spektakulære fyrverkerikonserter over det ganske land. Forsvarets musikk sørget også for musikalske innslag ved Stortingets feiring av unionsoppløsningen 7. juni 2005.

Forsvaret har et kulturansvar, og Forsvaret skal ha musikkorps også i fremtiden. Forsvarets musikk må likevel bidra med sin del av innsparingene når resten av vår organisasjon gjennomfører omfattende reduksjoner.