Skriftlig spørsmål fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:990 (2004-2005)
Innlevert: 28.09.2005
Sendt: 29.09.2005
Besvart: 04.10.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF): Gjennom mediene og støttegruppe for major NN er jeg blitt kjent med at asylsøkeren er sendt ut av Norge uten gyldig pass eller reisedokumenter. Av hans utgåtte pass går det fram at han er offiser i militæret. Han har bekjempet terrorceller på grensen til Afghanistan, og derfor har han søkt asyl i fremmed land. Uten reisedokumenter og gyldig pass står han i fare for å bli varetektsfengslet og bli utilgjengelig for familie og venner i år.
Kan vi returnere folk med kjent identitet uten godkjente reisedokumenter?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Asylsøkere som får avslag på sine asylsøknader plikter å forlate landet etter endelig avslag. En betydelig andel av de som får avslag på asylsøknaden forlater imidlertid ikke landet frivillig. Det fremgår av utlendingsloven at politiet da kan føre utlendingen ut av landet.

Det er opp til myndighetene i det enkelte land å avgjøre om og på hvilke vilkår, personer skal få innreise til landet. Normalt vil det bli krevd at den aktuelle personens identitet er tilstrekkelig avklart. Det er opplyst at utlendingen i den aktuelle saken har et pass, og vedkommendes identitet og nasjonalitet synes således ikke å være omstridt selv om passet er utgått. Hvorvidt retur da kan finne sted vil avhenge av om myndighetene i utlendingens hjemland aksepterer innreise til landet. Hvis myndighetene i det aktuelle landet aksepterer mottagelse av borgeren, kan norske myndigheter normalt returnere personen.

Stortingsrepresentant Apelthun Sæle har opplyst at utlendingen i den aktuelle saken, uten reisedokument og gyldig pass står i fare for å bli varetektsfengslet og bli utilgjengelig for familie og venner i år. Da opplysningen ikke er nærmere utdypet, har jeg vanskelig for å kommentere dette nærmere. Jeg forutsetter imidlertid at internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av, og som utlendingsmyndighetene er forpliktet til å påse at er overholdt, ikke har vært til hinder for retur av den aktuelle utlendingen.