Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:991 (2004-2005)
Innlevert: 29.09.2005
Sendt: 29.09.2005
Besvart: 06.10.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Finnmark har valgstyret valgt å ikke offentliggjøre summen av endringer som er foretatt på valglistene, fordi dette ikke har konsekvenser for valgresultatet. Det vil dermed ikke bli kjent hvilke endringer velgerne i sum har foretatt på valglistene (strykninger/oppgradering av kandidater). Et valg handler etter mitt syn også om å gi de valgte signaler når de velges, og dette signalet vil ikke bli tilgengelig i Finnmark.
Vil statsråden aktivt bidra til at hele valgresultatet i Finnmark blir offentliggjort?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Innledningsvis finner jeg grunn til å opplyse om at departementet har vært i kontakt med Finnmark fylkeskommune og fått opplyst at fylkesvalgstyret i Finnmark ikke har registrert de endringer som velgerne har foretatt på stemmesedlene. Bakgrunnen for dette var at antallet endringer var så lite at endringene ikke ville kunne ha noen betydning for kandidatoppgjøret.

Det følger av valgloven § 10-6 fjerde ledd at fylkesvalgstyret i forbindelse med valgoppgjøret skal registrere rettinger velgerne har gjort på stemmesedlene. Dette fordi en oversikt over velgernes rettinger i utgangspunktet er nødvendig for å kunne fastslå om velgernes endringer på stemmesedlene vil ha noen betydning for hvilke kandidater som blir valgt inn fra de ulike listene.

For at velgernes endringer skal kunne få betydning for kandidatoppgjøret ved stortingsvalg, må imidlertid mer enn halvparten av velgerne som har stemt på den enkelte liste, ha gjort endringer på stemmeseddelen. Dette innebærer at dersom det er minst like mange eller flere urettede stemmesedler for den enkelte liste enn det er rettede stemmesedler, vil velgernes endringer ikke kunne påvirke kandidatoppgjøret. I forhold til den gamle valgloven uttalte departementet at i de tilfellene hvor halvparten eller mindre av stemmesedlene for en bestemt valgliste er rettet, var det ikke nødvendig å registrere endringene på stemmesedlene. Dette selv om fylkesvalgstyret også etter ordlyden i den gamle valgloven skulle telle/registrere kandidatenes plasseringer på listene. Ved ikke å registrere endringene i et slikt tilfelle, vil valgresultatet kunne foreligge raskere, særlig der man teller opp stemmene manuelt.

Ordlyden i valgloven § 10-6 fjerde ledd taler for at det foreligger en plikt til å registrere de endringene velgerne har gjort på stemmesedlene. Det fremgår imidlertid av forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr. 45 (2001-2002) s. 274, at bestemmelsen bygger på gjeldende valglov, men at den i stor grad er forenklet og endret rent redaksjonelt. Finnmark fylkesvalgstyres fremgangsmåte kan derfor ikke sies å være i strid med bestemmelsene i valgloven slik de tradisjonelt har vært tolket, under forutsetning av at ikke mer enn halvparten av stemmesedlene for en bestemt liste er rettet.

Dagens praksis er basert på gamle tolkninger hvor fokus har vært på om valgresultatet blir påvirket av velgernes endringer. Nåtidens krav til åpenhet og det faktum at velgerne faktisk inviteres til å gjøre rettinger på stemmesedlene, bør imidlertid etter mitt syn medføre en ny fortolkning av valgloven. Dette bør eventuelt Stortinget kunne gi uttrykk for i fremtiden.

I forhold til senere valg, bør det tas inn i fylkesvalgstyrets møtebok et krav om å protokollere resultatet av velgernes endringer uavhengig av om endringene kan påvirke kandidatkåringen eller ikke. Resultatet av velgernes endringer på stemmesedlene vil da bli offentlig.

Selv om det vil være av interesse både for velgerne og kandidatene å få vite summen av velgernes rettinger, er det slik situasjonen er, ikke noe jeg kan gjøre for å få offentliggjort resultatet av velgernes endringer på stemmesedlene ved dette valget.