Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:2 (2005-2006)
Innlevert: 11.10.2005
Sendt: 11.10.2005
Besvart: 17.10.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Norge har returnert NN til Pakistan 20. september, etter at han har fått avslag på sin asylsøknad. Hans kone og fire små barn er fortsatt i Norge og sitter i kirkeasyl. Familien har nå mistet kontakten med faren.
På hvilken måte har statsråden forsikret seg om at NN ikke er utsatt for noen form for overgrep?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Jeg vil innledningsvis bemerke at jeg nylig har besvart spørsmål fra stortingsrepresentant Heikki Holmås og spørsmål fra stortingsrepresentant Anita Apelthun Sæle, vedrørende denne saken.

Det fremgår av utlendingsloven at verken Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE) kan instrueres om avgjørelser i enkeltsaker, med mindre saken gjelder hensynet til rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn gjør seg gjeldende.

På denne bakgrunn er det vanskelig for meg å konkret kommentere de vurderinger som UDI og UNE har gjort i den aktuelle asylsaken. UDI og UNE har imidlertid betydelig erfaring med å behandle asylsaker, og har etter grundige vurderinger kommet til at NN ikke har et beskyttelsesbehov som kvalifiserer til opphold i Norge. Til dette kommer at også domstolene har hatt saken til behandling og at NN heller ikke her har blitt ansett å ha et beskyttelsesbehov med påfølgende rett til opphold i Norge.

Jeg legger etter dette til grunn at saken har vært undergitt en grundig og tilfredsstillende saksbehandling, og at resultatet er i samsvar med de internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet av. Så vidt meg bekjent foreligger det ikke opplysninger om at den aktuelle søkeren har vært utsatt for overgrep etter retur til Pakistan.