Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:8 (2005-2006)
Innlevert: 11.10.2005
Sendt: 12.10.2005
Besvart: 14.10.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Det vises til St.meld. nr. 21 (2004-2005) og skriftlig spørsmål nr. 147 (2004-2005) vedrørende støyforskriften og diskusjonen rundt "tilstrekkelig ventilasjon". I svar på spørsmål fra undertegnende sa statsråden at han ville evaluere forskriftsbestemmelsene og vurdere ambisjonsnivået.
Hva er status i dette arbeidet?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: I samarbeid med samferdselsministeren og helse- og omsorgsministeren har jeg besluttet at det skal utarbeides en handlingsplan mot støy. Samtidig skal det foretas en evaluering av det nasjonale støymålet, og ambisjonsnivået i forurensningsforskriften vedrørende krav til støynivå innendørs skal vurderes innenfor en helhetlig virkemiddelbruk på støyfeltet. Vi har nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe som skal utføre disse oppgavene. Arbeidsgruppens anbefalinger skal foreligge våren 2006.