Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:14 (2005-2006)
Innlevert: 17.10.2005
Sendt: 18.10.2005
Besvart: 26.10.2005 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Ifølge Soria Moria-erklæringen vil Regjeringen gi generell studiekompetanse til alle som har gjennomført 13 års skolegang.
Mener statsråden at faglige forutsetninger er uten betydning for studentenes evne til å gjennomføre et studium?

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: I plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet er det uttrykt at Regjeringen ser grunnskole og videregående opplæring som en helhetlig grunnopplæring som skal sikre alle barn og unge de beste muligheter for veien videre i yrke og utdanning. Regjeringen ønsker at alle som har fullført 13-årig grunnopplæring skal kunne oppnå generell studiekompetanse, uavhengig av studieprogram.

Soria Moria-erklæringen bygger på vår ambisjon om at alle som gjennom skolegang, yrkeserfaring og annen realkompetanse har reelle kvalifikasjoner for å studere ved universiteter og høyskoler, skal få adgang til studier.

Det er samtidig en grunnleggende forutsetning at opptak til universiteter og høyskoler skal bygge på nødvendige faglige forutsetninger. Også dagens regelverk er et kompromiss mellom hensynet til struktur i videregående opplæring, generelle kvalifikasjoner og spesifiserte forkunnskaper til det enkelte studium. Disse kravene er noe ulikt definert avhengig av alder. Langt de fleste studier har generell studiekompetanse som minstekrav, mens det til noen studier er fastsatt tilleggskrav i form av spesielle opptakskrav.

Generell studiekompetanse oppnås etter gjeldende regelverk dels gjennom regulære studieforberedende retninger i videregående skole, dels gjennom allmennfaglig påbygging for dem som har valgt yrkesfag. For søkere som har et fagbrev/svennebrev eller er minst 23 år kreves i tillegg dokumenterte kunnskaper tilsvarende kravene i seks spesifiserte allmenne fag (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnslære og nyere historie), i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Søkere som er minimum 25 år, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, kan få opptak på grunnlag av realkompetanse til det enkelte fag eller studium.

I Soria Moria-erklæringen går det fram at Regjeringen vil videreføre og forsterke hovedlinjene i Kunnskapsløftet. Det er behov for å styrke realfagene og rekrutteringen til realfagene, særlig i videregående opplæring.

Utgangspunktet for departementets videre arbeid vil være at vi skal etablere et enklest mulig system som skal gjøre det enklere for ungdom og andre utdanningssøkende å orientere seg, og som sikrer muligheten for omvalg uten unødvendige omveier. I denne sammenheng kan det være grunn til å nevne de forsøksordningene med opptak til ingeniørutdanning med basis i relevant yrkesutdanning som flere høyskoler har fått innvilget i de senere årene. Jeg vil med grunnlag i de erfaringer som er høstet, og de evalueringsrapporter som departementet har bedt om, vurdere om det er grunnlag for å godkjenne slike ordninger permanent.

Videre ønsker jeg å vurdere hvordan retten til realkompetansevurdering for opptak til høyere utdanning kan styrkes.