Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:17 (2005-2006)
Innlevert: 17.10.2005
Sendt: 18.10.2005
Besvart: 25.10.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): I forbindelse med behandlingen av anmodningsvedtak nr. 359 i Innst. S. nr. 213 (2004-2005) vedtok et flertall på Stortinget, bestående av blant annet de tre nåværende regjeringspartiene, å be Regjeringen komme med en rekke tiltak for å gi kraftintensiv industri tilbud om billigere elektrisk kraft enn de ellers ville kunne oppnå i markedet. Det er følgelig skapt forventninger i industrien til at en ny regjering kan innføre ordninger som vil gi den tilbud om kraft til vilkår under markedspris.
Kan olje- og energiministeren love at disse forventningene om elektrisk kraft til lavere priser enn industrien ellers kan oppnå i markedet nå vil bli oppfylt, og når vil olje- og energiministeren presentere for Stortinget forslag om tiltak for billigere kraft for industrien?

Begrunnelse

Ved behandlingen av anmodningsvedtak nr. 359 i Innst. S nr. 213 (2004-2005) ble det pekt på at i perioden fra 2005 til 2007 utløper industrikraftkontrakter for ca. 10 TWh i kraftforedlende industri. Dagens regjeringspartier hevdet den gang at det finnes et stort juridisk og politisk handlingsrom for å skaffe industrien nye, gunstige kontrakter, og at det er et sett av virkemidler som kan sikre kraftforedlende industri krafttilgang og gode rammevilkår i Norge som i sum vil være gode nok til at industrien opprettholdes og videreutvikler seg.
På bakgrunn av dette vil det være interessant om olje- og energiministeren kan love at Regjeringen vil oppfylle de forventninger som er skapt om billigere kraft til kraftintensiv industri.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: I Soria Moria-erklæringen heter det blant annet at Regjeringen vil ta vare på og videreutvikle industrien og samtidig bidra til å utvikle ny industriell virksomhet. Gjennom sentrale og lokale virkemidler vil vi sikre industrien gode stabile rammevilkår og legge til rette for ny industriell virksomhet fremover. Regjeringen legger opp til å utrede og finne frem til en ordning for industrien som er i samsvar med EØS-regelverket. Detaljene rundt dette tema må jeg imidlertid komme tilbake til etter at nærmere utredninger foreligger.