Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:19 (2005-2006)
Innlevert: 17.10.2005
Sendt: 18.10.2005
Besvart: 25.10.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): I Regjeringens politiske plattform heter det at det vil bli stilt krav om at alle gasskraftverk skal ha full CO2-håndtering, og at staten vil delta i finansieringen av fangst og deponering av CO2.
Hvor mye vil det koste å skille ut, uttransportere og deponere CO2 som trykkstøtte i oljefelt for hvert av de gasskraftverkene som hittil har fått konsesjon (Kårstø, Kollsnes og Skogn), og vil staten bekoste disse investeringene, slik at ikke investeringskostnadene vil bli vesentlig høyere som følge av dette kravet?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: I Soria Moria-erklæringen er det beskrevet hvordan Regjeringen vil arbeide for mer miljøvennlig bruk av gass. I erklæringen går det klart fram at produksjon av gasskraft må skje innenfor Kyoto-avtalens forpliktelser, og inngå i det internasjonale kvotesystemet som sikrer at de totale utslippene ikke øker.

I erklæringen er det lagt vekt på at Regjeringen vil sørge for at arbeidet med å etablere et fullskala anlegg for CO2-fjerning på Kårstø startes, og bidra økonomisk til dette. Dersom det blir aktuelt å ta i bruk de gitte konsesjonene for gasskraftverk på Skogn og Kollsnes vil Regjeringen også bidra til CO2-fjerning ved disse. Gjennom økonomiske virkemidler og satsing på ny teknologi vil Regjeringen også sørge for at nye konsesjoner til gasskraftverk skal basere seg på CO2-fjerning.

Regjeringen vil samarbeide med utbyggerne av gasskraftverk om anlegg for CO2-fangst, og bidra økonomisk til at dette kan gjennomføres så snart som mulig. Hva som er en hensiktsmessig rollefordeling mellom utbyggere og myndighetene for å nå disse målene må vurderes nærmere, blant annet i lys av arbeidet med å etablere en verdikjede for transport og injeksjon av CO2 for økt oljeutvinning.