Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:27 (2005-2006)
Innlevert: 18.10.2005
Sendt: 18.10.2005
Besvart: 26.10.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Omfanget av bompengefinansierte samferdselsprosjekter har økt sterkt i Norge og medfører at bilbrukerne betaler en omfattende ekstra kjøreskatt. I slike prosjekter inngår statlige bevilgninger i varierende grad. Utbetaling av statlige midler varierer sterkt for de ulike prosjektene. Dette medfører ekstra rentekostnader som øker prosjektkostnadene og derved bompengeinnkreving fra brukerne.
Vil statsråden endre praksis slik at staten utbetaler sin andel av prosjektfinansieringen i takt med prosjektfremdrift?

Begrunnelse

Jeg viser til omtale i VG 18. oktober 2005 vedrørende finansiering av Svinesundbroen der ekstra rentekostnader for "forskjøvet" overføring av statlige midler ser ut til å medføre ekstra låneopptak og ekstra rentekostnader på 11 mill. kr pr. år. Ekstrakostnadene blir belastet brukerne gjennom bompenger.
Jeg viser videre til St.prp. nr. 1 (2005-2006) Samferdselsdepartementets budsjett for 2006 der oppstart av Bybaneprosjektet i Bergen er omtalt. Det er avsatt 290 mill. kr hvorav 285 mill. kr skal komme fra bompenger.
Til oppstart av Ringveg vest er det avsatt 130 mill. kr som i sin helhet finansieres av bompenger.
Bybanen og Ringveg vest inngår i Bergensprogrammet der bergenserne selv skal bidra med 2,980 mill. kr gjennom bompenger og staten med 2,090 mill. kr. Utbetalingen av statlige midler vil åpenbart påvirke rentekostnadene for hele prosjektet og derved også de utgifter som må dekkes gjennom bompenger.
Jeg håper statsråden vil se nærmere på denne situasjonen både for å endre praksis med sen utbetaling av statlige bevilgninger til prosjekter og vurdere forskottering fra staten for å spare rentekostnader for samferdselsprosjekter som finansieres ved bruk av bompenger.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I forbindelse med behandlingen av bompengeprosjekter blir det vedtatt en finansieringsplan som viser den totale fordelingen mellom statlige midler og annen finansiering. Fordelingen de enkelte år avklares imidlertid som hovedregel gjennom de årlige budsjetter. For bompengepakker som omfatter mange prosjekter og der utbyggingen foregår over en lengre periode, er det vanlig praksis å ta stilling til omfanget av statlige midler i kommende fireårsperiode gjennom behandlingen av Nasjonal transportplan.

Bompengefinansiering av vegprosjekter er et resultat av sterke lokale ønsker om raskere gjennomføring enn det fullfinansiering av et prosjekt over statlige budsjetter ville gitt rom for. Derfor er det noen ganger bare bompenger tidlig i byggeperioden. I andre tilfeller er det også lokal vilje til å forskuttere forutsatte statlige midler for å sikre ytterligere forsering av et prosjekt. For de fleste prosjekter er dette hovedårsakene til at de statlige midlene kommer seint i byggeperioden. Jeg er opptatt av at lokale myndigheter skal kunne ha en slik innflytelse på hvordan samferdselsprosjektene utformes og tidsmessig gjennomføres også fremover.

Jeg viser for øvrig til at Regjeringen i sin regjeringserklæring har sagt at det skal utredes prosjektfinansiering for sammenhengende utbygging og modernisering av nye veg- og jernbanestrekninger. Dersom en ordning med prosjektfinansiering gjennomføres, kan dette få konsekvenser for finansieringen av samferdselsprosjekter.

Som det framgår av budsjettproposisjonen både for 2006 og for tidligere år, er det lagt vekt på å følge opp statens forpliktelser knyttet til inngåtte bompengeavtaler. Jeg har som mål å bidra til at denne praksisen blir videreført.