Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:24 (2005-2006)
Innlevert: 18.10.2005
Sendt: 18.10.2005
Besvart: 24.10.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Hvilke virkemidler har Regjeringen tenkt å ta i bruk for å sikre at kommunene faktisk øker sosialhjelpssatsene?

Begrunnelse

I dokumentet "Politisk plattform for en flertallsregjering utgått av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet" står det at Regjeringen vil legge frem en helhetlig plan for avskaffelse av fattigdom som blant annet skal inneholde en økning av sosialhjelpssatsene. Sosialhjelp er i dag en kommunal ytelse, hvor tildeling og utmåling skjer skjønnsmessig etter individuell behovsprøving, og på grunnlag av søkerens/familiens økonomiske, sosiale og helsemessige forhold. Loven angir ikke nivået på den hjelp som skal gis, og kommunene står i prinsippet fritt i å fastsette nivået på sine sosialhjelpssatser. Departementet har gitt veiledende retningslinjer om stønadsnivået. Men kommunene er ikke bundet til å følge disse, da hver enkelt søkers behov skal vurderes individuelt.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Regjeringen vil øke sosialhjelpssatsene som et ledd i en samlet innsats mot fattigdom.

Arbeids- og sosialdepartementet gir med hjemmel i sosialtjenesteloven § 5-1 tredje ledd veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold. Regjeringen vil gjennom budsjettframlegg til Stortinget legge til rette for at kommunene kan øke sine veiledende stønadssatser i tråd med en økning av satsene i de statlige veiledende retningslinjene.

I St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Arbeids- og sosialdepartementet er det vist til at stønadssatsene i mange kommuner er endret i tråd med innrettingen av de statlige veiledende retningslinjene, og at avstanden mellom gjennomsnittet for kommunenes stønadssatser og nivået i de statlige veiledende retningslinjene har blitt mindre i årene etter at de statlige veiledende retningslinjene ble gitt.

Departementet vil løpende følge med på kommunenes stønadssatser og tilpasning av disse til de statlige veiledende retningslinjene.