Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:25 (2005-2006)
Innlevert: 18.10.2005
Sendt: 18.10.2005
Besvart: 26.10.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): På hvilken måte mener statsråden at "omfattende konkurranseutsetting innen samferdselssektoren går på bekostning av viktige sikkerhets- og beredskapsfunksjoner"?

Begrunnelse

I Soria Moria-erklæringen blir det sagt at "omfattende konkurranseutsetting innen samferdselssektoren går på bekostning av viktige sikkerhets- og beredskapsfunksjoner". Dette er nokså sterke, bastante og generelle påstander mot mange som deltar i viktige og positive omstillingsprosesser. Det vil derfor være på sin plass med en utdyping og konkretisering.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Økt konkurranseutsetting gir flere aktører i markedet. Samtidig overføres oppgaver fra etater under direkte statlig kontroll til private. I slike situasjoner vil opprettholdelse av standarder for sikkerhet og beredskap stille økte krav til utforming av styringssystemer og regelverk. I enkelte tilfelle er det enklere og bedre å beholde sentrale sikkerhetsrelaterte oppgaver i direkte statlig regi. Jernbanesektoren har eksempler på dette.

Videre vil omfattende samtidige omstillinger innen en sektor, slik vi har hatt på luftfartssektoren, være svært krevende og innebære en økt risiko for en midlertidig svekket sikkerhet. Statens havarikommisjon for transport har vurdert flysikkerheten nettopp i lys av den store omstillingen som gjennomføres i norsk luftfart. Departementet arbeider for tiden med oppfølging av rapporten fra havarikommisjonen for å få bedre innsikt i hvorvidt flysikkerheten har blitt svekket, og vil på denne bakgrunn vurdere tiltak som eventuelt kan være aktuelle for å styrke sikkerheten.

Jeg vil ved en videre omstilling og utvikling av samferdselssektoren legge vesentlig vekt på ivaretakelse av sikkerhet på et høyt nivå.