Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:28 (2005-2006)
Innlevert: 18.10.2005
Sendt: 18.10.2005
Besvart: 25.10.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Regjeringen har gjort det klart at den ikke ønsker å redusere formuesskatten. Reduksjon og senere fjerning var en forutsetning for skattereformens forslag om økt skatt på aksjeutbytte ved aksjonærmodell og skjermingsmetode, slik at samlet kapitalbeskatning etter reformen skulle bli redusert. Regjeringens signaler nå gjør at beskatning av kapital vil øke markant fra 2006.
Hvilken innvirkning mener finansministeren det vil ha på private investeringer i norsk næringsliv?

Begrunnelse

Regjeringen sier i sin politiske plattform at det er viktig med et mangfold av eierskap i norsk næringsliv, også det private norske nevnes. Blant alle virkemidler for å stimulere det offentlige eierskap som nevnes i regjeringserklæringen, er det imidlertid ikke nevnt noen virkemidler for å stimulere det private eierskap. Den særnorske formuesskatten er et av de største hindre for en større fremvekst av privat, norsk eierskap. Skattereformen la opp til at formuesskatten skulle fjernes, hensett til at den totale kapitalbeskatning ikke skulle økes. Det er derfor bekymringsfullt for norsk næringsliv, norsk investeringsvilje og for norsk, privat eierskap at Regjeringen ikke ønsker å følge opp reduksjonene i formuesskatten.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringen er opptatt av å føre en økonomisk politikk som bidrar til fortsatt økonomisk vekst innenfor en bærekraftig utvikling. Det er derfor viktig å gi næringslivet gode generelle rammebetingelser. Regjeringen vil blant annet føre en aktiv næringspolitikk med satsing på forskning og utvikling, som styrker næringslivet og stimulerer til at nye virksomheter vokser frem.

Det er samtidig et mål for Regjeringen at de økonomiske forskjellene skal reduseres, og at skattesystemet sterkere enn i dag skal bidra til en mer rettferdig inntektsfordeling i samfunnet. Skatt på formue har i prinsippet gode omfordelende egenskaper.

Dagens formuesskatt har imidlertid svakheter som svekker fordelingsvirkningene av formuesskatten og bidrar til dårlig ressursbruk. Særlig er verdsettelsen av formuesobjekter svært skjev, noe som gir incentiver til å vri investeringer fra næringsvirksomhet og finansiell sparing til boliginvesteringer. Dermed reduseres den samfunnsøkonomiske avkastningen av den samlede private sparingen. Regjeringen vil vurdere formuesskattens nivå og innretning og komme tilbake med konkrete forslag i de årlige budsjettene.