Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:26 (2005-2006)
Innlevert: 18.10.2005
Sendt: 18.10.2005
Besvart: 25.10.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Konkurranseutsetting av person- og godstransport på jernbane har allerede gitt gode resultat. I regjeringserklæringen går det frem at Regjeringen vil stoppe i alle fall deler av videre konkurranseutsetting.
Hvor mye av konkurranseutsettingen på sporet vil statsråden stoppe, og hvilke tiltak vil hun foreslå for å forbedre tilbudet til kundene for de kronene staten bevilger?

Begrunnelse

Vi har for eksempel allerede sett at anbudsutsetting på Gjøvikbanen vil gi over 10 mill. kr i besparelse som kan brukes til å gi de reisende der et bedre tilbud. Fortsatt er det helstatlige NSB som skal drive på helstatlige Jernbaneverkets skinnegang. Selv etter det ble avklart snakker man om privatisering. Det er en merkelig språkbruk. Senest samme uke som den nye Regjeringen avsluttet sine forhandlinger om plattform på Soria Moria, var NSB-ledelsen ute på TV2-nyhetene og påpekte det samme vi har hørt fra ledelsen i Posten: Nemlig at varslet konkurranse har gitt en ny giv og gode resultat allerede før konkurransen er innført. Både Posten og NSB har bedre punktlighet og mer fornøyde kunder enn på flere år. Dessuten har vi sett utvikling av nye og forbedrede tjenester og bedre tilgjengelighet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I henhold til regjeringserklæringen legges det ikke opp til å sette flere persontrafikkstrekninger innen jernbane på anbud.

For å nå de sentrale transportpolitiske målene til Regjeringen, herunder målet om å utvikle NSB som selskap, vil jeg i stedet bruke avtalen mellom Samferdselsdepartementet og NSB om kjøp av persontogtrafikk som et vesentlig virkemiddel. Et viktig utgangspunkt for denne avtalen er at NSB anspores til å levere attraktive transporttjenester gjennom mest mulig rasjonell og effektiv drift.

Samferdselsdepartementets rammeavtale for direktekjøpet fra NSB utløper i 2006. Arbeidet med å forhandle frem en ny avtale er i gang. Jeg vil prioritere å sette inn de nødvendige ressurser på å få på plass en ny direktekjøpsavtale med NSB som gir de reisende et enda bedre tilbud enn i dag. Jeg mener at det er naturlig å legge til grunn at Samferdselsdepartementet både ved planlegging av, forhandlinger om og i etterfølgende oppfølging av direktekjøpsavtalen både er opptatt av kvaliteten på og omfanget av transporttilbudet og NSBs evne til produksjonsforbedringer. I forlengelse av dette legges det opp til at avtalen blir utformet slik at en større andel av kjøpsvolumet blir incentiv- og målstyrtbasert, at det ligger inne forventninger om effektivitetsforbedringer og at det i større grad er muligheter til å foreta markedstilpasninger.