Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:31 (2005-2006)
Innlevert: 18.10.2005
Sendt: 19.10.2005
Besvart: 28.10.2005 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): På hvilken måte vil justisministeren sikre at politiet har hensiktsmessige og effektive IKT-løsninger?

Begrunnelse

Kriminalitetsutviklingen og den teknologiske utviklingen i samfunnet gjør det mer nødvendig enn noen gang med oppdatert og effektivt dataverktøy for politiet. Gode teknologiske løsninger er en viktig forutsetning for at man skal lykkes med kriminalitetsbekjempelsen, og er spesielt viktig i saker som dreier seg om organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Et effektivt og oppdatert IK-verktøy er også et viktig bidrag for å sikre at politiets ressurser i størst mulig grad skal kunne brukes til operativt politiarbeid.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politiets innføring av IKT-løsninger har som formål å øke effektiviteten i det konkrete politiarbeidet, og å innføre arbeidsbesparende hjelpeverktøy slik at politiets ressurser i størst mulig grad kan benyttes til operativt politiarbeid. Mer effektivt politi er et vesentlig bidrag til kriminalitetsbekjempelsen, spesielt ved arbeidskrevende innsats mot organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet.

Politiet har i dag tilgang til en rekke IKT-løsninger. IKT benyttes til arbeidsoppgaver innenfor politioperative, straffesaksrelaterte og forvaltningsmessige tjenester. Systemene er utarbeidet innenfor et standardisert opplegg som gjør at samtlige tjenestesteder i politiet har tilgang til de samme dataløsningene.

Det pågår nå en forbedring av politiets sentrale systemer innenfor rammen av en helhetlig strategi og felles planverk for justissektoren. Politietatens egen IKT-strategi fra 2001 er under revisjon, både for å sikre planmessig fornyelse av egne systemer og for å understøtte samhandlingen mellom politiet og øvrige etater i og utenfor justissektoren. Politiets IKT-strategi skal gi føringer slik at de etablerte løsningene blir forvaltet og fortløpende oppgradert/skiftet ut, og at gamle og nye løsninger bidrar til effektiv og hensiktsmessig kriminalitetsbekjempelse og straffesaksbehandling.

Med bakgrunn i de problemstillinger som er reist i begrunnelsen for spørsmålet, vil jeg nevne at nye hjelpeverktøy nettopp er introdusert som tilbyr elektroniske kart, posisjoneringsregistrering av kjøretøy, og sikker mobil datakommunikasjon. For å styrke bekjempelsen av organisert kriminalitet vil et nytt etterretningssystem bli tatt i bruk i løpet av 2006. Det arbeides med å utvikle hensiktsmessig dataverktøy for hvitvaskingsenheten ved Økokrim som ledd i en intensivering av innsatsen mot økonomisk kriminalitet. I samarbeid med Utlendingsdirektoratet forvalter og videreutvikler politiet en felles løsning for utlendingsforvaltningen, og som et nordisk prosjekt har politiet tatt i bruk en dataløsning for registrering av savnede/omkomne ved katastrofer.

Ny felles internettplattform for hele politi- og lensmannsetaten (politi.no) ble gjort tilgjengelig for publikum sommeren i 2005. Gjennom denne tilbyr etaten en rekke publikumsrettede tjenester. Disse vil bli ytterligere utvidet når felles offentlig PKI-løsning foreligger i 2006.

Innen kommunikasjon er politiet en aktiv deltaker i arbeidet med å anskaffe et nytt sambandsnett for nødetatene (Nødnettprosjektet).