Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:37 (2005-2006)
Innlevert: 18.10.2005
Sendt: 19.10.2005
Besvart: 28.10.2005 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Hvordan vil den rød-grønne regjeringen forvalte vårt NATO-medlemskap, og har medlemslandene en forpliktelse til å følge opp vedtak de har vært med på i fatte i NATO, for eksempel når det gjelder opplæringsprogrammet i Irak?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Som det fremgår av Regjeringens tiltredelseserklæring ligger hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk fast. Blant bærebjelkene i vårt internasjonale engasjement er vårt medlemskap i NATO. Regjeringen vil videreføre Norges medlemskap og bruke NATO aktivt til å utvikle transatlantisk dialog, partnerskap, fremme fredsbevaring, nedrustning, rustningskontroll og konfliktforebygging.

Det er av sentral betydning at det militære samarbeidet videreutvikles i tråd med nye utfordringer, samtidig som NATOs rolle som forum for transatlantiske politiske konsultasjoner, dialog og partnerskap utvides. Dette omfatter kollektivt forsvar, fredsbevaring, nedrustning og rustningskontroll, konfliktforebygging og krisehåndtering.

Norge vil forbli en troverdig deltaker i NATOs operasjoner.

Regjeringens beslutning om å avslutte deltakelsen i NATOs treningsmisjon i Irak bryter ikke med denne grunnleggende solidariteten. Alle de allierte foretar jevnlig vurderinger av sitt samlede militære engasjement. Endret vektlegging mellom de ulike operasjoner er en helt naturlig og akseptert del av dette.

Norge deler ønsket om å bidra til å bygge opp en sikkerhetssektor i Irak basert på demokratiske prinsipper og respekt for menneskerettighetene. Regjeringen vil yte viktige bidrag til opplæring av irakisk sikkerhetspersonell, blant annet gjennom tilrettelegging av trening som gjennomføres ved NATOs treningssenter i Stavanger.

Norge vil også bidra økonomisk til NATOs støttefond for opplæring av irakiske militære. Regjeringen vurderer også alternative bidrag til trening av irakiske sikkerhetsstyrker utenfor Irak. Den nåværende opplæring av irakisk politipersonell i Norge vil likeledes bli videreført.