Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:40 (2005-2006)
Innlevert: 19.10.2005
Sendt: 19.10.2005
Besvart: 27.10.2005 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Ingunn Foss (H)

Spørsmål

Ingunn Foss (H): Hvilke tiltak vil den nye Regjeringen iverksette for å forhindre kommunene i å konkurranseutsette tjenester eller innføre fritt brukervalg, hvilke økonomiske konsekvenser vil dette ha for kommunene, og vil Regjeringen innføre tiltak som reverserer prosessen i de kommunene som allerede har tatt disse virkemidlene i bruk for å bedre tjenestetilbudet for innbyggerne?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Kommunesektoren har lang erfaring med konkurranseutsetting av tekniske tjenester som for eksempel drift og vedlikehold av vei og renovasjonsområdet. Regjeringen ser at konkurranseutsetting innenfor disse områdene kan være et egnet virkemiddel for kommunesektoren. Annerledes stiller det seg imidlertid i forhold til helse og omsorg og annen kjernevirksomhet i kommunal sektor. På disse områdene har Regjeringen klare betenkninger med konkurranseutsetting. Det er avgjørende for kommunenes legitimitet at tjenesteytingen innenfor de tunge velferdssektorene er pålitelig, forutsigbar og av god kvalitet. Fleksibilitet i tjenesteytingen er også viktig, særlig i omsorgssektoren hvor behovene til den enkelte endres raskt. Vi mener disse hensynene best ivaretas ved at kommunene selv produserer tjenestene. Uansett hvordan kommunene velger å organisere disse tjenestene må det være en absolutt forutsetning at det ikke oppstår tvil om kommunenes ansvar på disse områdene. Det er verdt å merke seg at en liten andel av kommunene har valgt å sette tjenesteproduksjonen innenfor helse og omsorg ut på anbud. Det til tross for at regjeringen Bondevik II gjennom 4 år aktivt har oppfordret kommunene til å gjøre det. Det kan tyde på at heller ikke kommunene ser på anbudskonkurranse som et godt eller mulig virkemiddel innenfor helse- og omsorgssektoren. Av hensyn til det lokale selvstyret vil imidlertid ikke Regjeringen pålegge kommunene og fylkeskommunene bestemte fornyelses- og omstillingsløsninger. Kommunene og fylkeskommunene er selvstendige forvaltningsnivåer, og de har selv ansvaret for å finne fram til gode løsninger på lokale utviklingsbehov. Innenfor de rammene lovverket setter, vil det derfor være opp til den enkelte kommune å velge virkemidler til beste for innbyggerne og brukerne. Som kjent mener Regjeringen det er behov for en betydelig styrking av kommuneøkonomien i 2006. En sterk og sunn kommuneøkonomi er etter Regjeringens oppfatning en forutsetning for et godt velferdstilbud i hele landet. Parallelt med at kommuneøkonomien styrkes må kommunesektoren fortsette sitt arbeid for fornyelse og utvikling. Kommunesektoren må være effektiv og gi innbyggerne tjenester av god kvalitet, samt sikre valgfrihet og medbestemmelse.