Skriftlig spørsmål fra Finn Martin Vallersnes (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:54 (2005-2006)
Innlevert: 24.10.2005
Sendt: 24.10.2005
Besvart: 02.11.2005 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet en aktiv bruk av reservasjonsretten som Norge, i hvert fall i teorien, har i EØS-samarbeidet.
Foreligger det konkrete planer om å bruke den såkalte "vetoretten"?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringen ønsker å benytte seg av alle de mulighetene avtaleverket gir oss for å sikre norske interesser i EØS-samarbeidet. Vår beste mulighet for å påvirke beslutninger er å legge til rette for at norske interesser kan hevdes effektivt og tidlig nok i EUs beslutningsprosess.

Derfor vil Regjeringen vurdere den måten arbeidet med EØS-saker er organisert på i dag i den hensikt å systematisere det bedre, slik at Norges posisjon kan styrkes.

Reservasjonsretten er knyttet til en situasjon hvor andre virkemidler har strandet og en situasjon hvor særlig viktige norske interesser trues av rettsakter som planlegges innlemmet i EØS-avtalen. Det er altså først dersom man ikke vinner fram i arbeidet med å påvirke utformingen av EUs regelverk, og der man heller ikke kommer til enighet om tilpasninger, at det blir aktuelt å vurdere bruk av reservasjonsretten.

Reservasjonsretten er en del av avtalens disposisjoner og vil følgelig være et virkemiddel vi skal være åpne for å vurdere.

Beslutning om å bruke denne retten må selvfølgelig vurderes opp mot sannsynlige konsekvenser.

Jeg legger til grunn at Stortinget vil bli involvert i de avveininger som da eventuelt må foretas.