Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:55 (2005-2006)
Innlevert: 25.10.2005
Sendt: 25.10.2005
Besvart: 02.11.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Flypassasjerer i Norge utsettes jevnlig for forsinkelser som skyldes at det brukes gammelt utstyr til kontroll av flytrafikken og at det mangler kvalifisert bemanning til å utføre arbeidet som Avinor er ansvarlig for. Situasjonen har vedvart over lang tid.
Hvilke konkrete kortsiktige tiltak vil statsråden som eier av Avinor gjennomføre for å sikre at teknisk utstyr fungerer, og at bemanningen er tilstrekkelig for å sikre at innenlands flytrafikk kan gjennomføres uten betydelige og tilbakevendende forsinkelser?

Begrunnelse

Det er uakseptabelt at utslitt og/eller mangelfullt teknisk utstyr skal medføre forsinkelser i flytrafikken. En slik situasjon bidrar også til å svekke tilliten til flysikkerheten. Ikke minst er det uakseptabelt dersom en pågående omstillingsprosess medfører konflikter mellom Avinors ledelse og ansatte som tydelig, jevnlig og vedvarende går ut over flypassasjerer i Norge. Spesielt fremstår det som merkelig at bemanningsproblemer synes å oppstå i forbindelse med avvikling av helgetrafikk der antall reisende er stort og der forsinkelser derfor rammer ekstra mange.
Det er åpenbart nødvendig med tydelige, konkrete og effektive tiltak for å rydde bort problemer på kort sikt, og jeg håper derfor statsråden vil bruke sin eierposisjon i selskapet Avinor til å sørge for at slike tiltak kommer på plass fort.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er svært opptatt av at flytrafikken skal avvikles både sikkert og punktlig. Vi har hatt perioder der trafikkavviklingen ikke har vært god nok, og det er beklagelig. Jeg er imidlertid ikke enig i at passasjerene over lang tid har vært utsatt for jevnlige forsinkelser. I europeisk sammenheng er punktligheten på norske flyplasser god. Oslo lufthavn, Gardermoen har for eksempel i tre av de siste fire årene vært Europas mest punktlige flyplass.

Avinor opplyser at det tekniske utstyret totalt sett fungerer tilfredsstillende, men at det naturligvis ikke er mulig å garantere feilfri drift. Som eksempel kan nevnes at det 21. oktober 2005 oppsto problemer med radaren på Bodø kontrollsentral. Dette varte i 18 minutter før problemet ble løst. Feilen gjorde imidlertid at det ble lagt operative restriksjoner på flytrafikken nord for Dovre fram til neste morgen. Avinor arbeider for å sikre at tilsvarende feil ikke skal oppstå på ny. Alle sentrale systemer har reservesystemer og nødprosedyrer som ivaretar sikkerheten dersom feil skulle oppstå. Avinor mener at bemanningen er kvalifisert og i utgangspunktet tilpasset behovet. Selskapet har igangsatt tiltak for å unngå driftsforstyrrelser i forbindelse med blant annet sykefravær og ferieavvikling. Det blir blant annet sett på beredskap, ferieavvikling, overtidsbruk og rekruttering av nye fullmektiger.

Jeg følger utviklingen i Avinor nøye, herunder punktligheten. Jeg viser for øvrig til at det etter planen vil bli lagt fram en stortingsmelding om Avinors virksomhet i 2006, der det blant annet vil være naturlig å ta inn en vurdering av punktligheten.

Jeg viser også til at Regjeringen nå skal sette i gang en evaluering av Avinor. Målet for evalueringen er en organisasjonsform som er best mulig egnet til å gi sikker, punktlig og effektiv luftfart. Evalueringen skal særlig ta for seg om Avinor i framtiden skal være en integrert organisasjon med ansvar for både lufttrafikktjenesten og drift av lufthavnene, eller om selskapet eventuelt skal deles opp.