Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:63 (2005-2006)
Innlevert: 26.10.2005
Sendt: 26.10.2005
Besvart: 02.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Eg viser til skriftleg spørsmål nr. 7 (2005-2006). I saka om Kalde-Kari har motstanden mot prosjektet hatt sin bakgrunn i bruk av helikopter med tilhøyrande støy. Eg er kjend med at initiativtakarane no vurderer å endre sine planer, der det skal nyttast gondolbane for å frakte turistane til og frå nasjonalparkgrensa, i staden for helikopter. Dette vil skje lydlaust og brukast svært liten energi.
Kan statsråden vere villig til å revurdere sitt avslag på prosjektet basert på ei slik miljøvenleg transportløysing?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Miljøverndepartementet vedtok 20. oktober 2005 å ikke stadfeste reguleringsplanen for prosjekt Kalda-Kari. Planen gjaldt landingsplass for helikopter og servicebygg inntil Jostedalsbreen nasjonalpark. Miljøverndepartementet var kjent med planer om gondolbane etter at tiltakshaveren Asbjørn Nes hadde opplyst om det i en telefonsamtale før vedtaket ble truffet. Reguleringsplanen departementet hadde til behandling gjaldt helikopterlandingsplass og ikke gondolbane, og disse opplysningene hadde derfor ingen betydning for avgjørelsen av saken. Spørsmålet om gondolbane er ikke behandlet av Miljøverndepartementet. Miljøkonsekvensene av et eventuelt slikt prosjekt må vurderes ut fra de samme kriteriene som forrige prosjekt.