Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:64 (2005-2006)
Innlevert: 26.10.2005
Sendt: 26.10.2005
Besvart: 31.10.2005 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Ser ikke justisministeren verdien av å fullføre prøveprosjektet med fangetransport i regi av andre enn politiet, og ser justisministeren at dette kan bidra til å frigjøre ressurser til annet viktig arbeid som krever politifaglig kompetanse?

Begrunnelse

Dersom transport av fanger kan utføres av andre enn personer med treårig høyskoleutdanning, vil dette kunne bidra til å frigjøre politiressurser til andre viktige politifaglige oppgaver.
De siste fire årene har Samarbeidsregjeringen derfor gjennomført en rekke tiltak som skal bidra til en effektivisering av transport og fremstillinger av fanger, oppgaver som i dag kun utføres av polititjenestefolk. Et av de påbegynte tiltakene er et prøveprosjekt med privat fangetransport. I Samarbeidsregjeringens forslag til statsbudsjett legges det opp til at tiltakene skal videreføres i 2006, med en etterfølgende evaluering for å se hvilke gevinster dette har gitt.
Den rød-grønne regjeringen sier i sin regjeringserklæring at den vil avvikle forsøksordningen med privat fangetransport. Samtidig står det at Regjeringen vil gjennomgå ordningen med fangetransport for å frigjøre ressurser for politiet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen er prinsipielt imot å konkurranseutsette oppgaver som innebærer tvangsutøvelse. Rettshåndhevelse og maktanvendelse skal også i fremtiden forbeholdes politiet og fengselsvesenet. Ordningen hvor transporter og fremstillinger blir utført av en privat aktør vil derfor bli avviklet så snart det er praktisk mulig.

Jeg er svært opptatt av å utnytte kompetansen og ressursene i politi- og lensmannsetaten på en måte som tjener publikum best mulig. Den politifaglige kompetansen skal utnyttes til oppgaver som krever slik kompetanse. Der dette er formålstjenlig vil derfor oppgaver bli overført til personell med annen utdannelse.

Jeg vil vurdere ordningen med fangetransporter med sikte på et bedre samarbeid innenfor politiet og fengselsvesenet, som sikrer at ressursene utnyttes effektivt. Som et ledd i dette tar jeg også sikte på å videreutvikle ordningen med arrestforvarere.

For øvrig vil jeg nevne at på Østlandet pågår det et samarbeid mellom fengselsvesenet og politiet for å kunne utnytte etatenes ressurser på en bedre måte når det gjelder fangetransporter. I Oslo politidistrikt er det i høst ansatt 20 nye arrestforvarere til fangetransporter. Dette frigjør politiutdannet personell til patruljetjeneste. Jeg vil følge opp disse og andre tiltak med sikte på en best mulig kompetanse- og ressursutnyttelse.