Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fornyelsesministeren

Dokument nr. 15:66 (2005-2006)
Innlevert: 26.10.2005
Sendt: 27.10.2005
Besvart: 03.11.2005 av fornyelsesminister Heidi Grande Røys

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Vil Regjeringen heve terskelverdien for anbudskonkurranse ved offentlige innkjøp fra dagens 500 000 kr opp mot EU-nivået på 1,8 mill. kr?

Begrunnelse

Samarbeidsregjeringen økte 9. september terskelverdien for anbudskonkurranse ved offentlige innkjøp fra 200 000 til 500 000 kr. Terskelverdien i Norge er lavere enn minimumskravet i EU blant annet som følge av stort omfang av mindre innkjøp fra kommunesektoren og et stort omfang av små og mellomstore bedrifter som er leverandører til slike innkjøp. Økningen av grensen til 500 000 kr kombinert med krav til offentliggjøring av oppdrag over 100 000 kr var basert på en vurdering av kostnader og byråkrati ved anbudsutsettelse på en den ene siden, og hensynet til rettferdig konkurranse, åpenhet og effektiv ressursutnyttelse på den andre siden.
I Soria Moria-erklæringen står det uten forbehold at Regjeringen vil øke terskelverdien for anbudskonkurranse ved offentlige innkjøp opp mot EU-nivå, som er på 1,8 mill. kr.
En økning av grensen til 1,8 mill. kr vil innebære at nesten alle kommunale innkjøp vil skje uten anbud, mens dagens grense på 500 000 kr innebærer at en stor andel av innkjøpene skjer gjennom bruk av anbud.
I Aftenposten 25. oktober uttaler Fornyelsesdepartementet ved statssekretær Wenche Lyngholm at Regjeringen likevel ikke har besluttet å øke terskelverdien, men vil vurdere konsekvensene av den endringen som Samarbeidsregjeringen gjorde 9. september hvor terskelverdien ble satt til 500 000 kr.
Kommunesektoren har en fortløpende innkjøpsaktivitet av meget stort omfang. Fastsettelse av terskelverdier for anbud vil ha stor betydning for hvordan disse innkjøpene skal bli gjennomført. Det er derfor behov for avklaring av om regjeringserklæringens punkt på dette felt står fast, eller om spørsmålet blir gjenstand for en ny vurdering hvor konklusjonen kan avvike betydelig fra målet om å øke terskelverdien til 1,8 mill. kr.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: I arbeidet med å lage et nytt regelverk om offentlige anskaffelser har det vært et mål å forenkle og forbedre dagens regler, og dette målet har jeg tenkt å videreføre. Det offentlige bruker nærmere 240 mrd. kr i året på ulike anskaffelser, noe som tilsvarer over 15 pst. av BNP. Jeg er opptatt av at fellesskapets ressurser brukes på en god måte, og at vi får mest mulig velferd til innbyggerne igjen for dem. Som stortingsrepresentanten Hansen peker på, må det foretas en avveining mellom hensynet til effektiv ressursbruk og hensynet til rettferdig konkurranse og åpenhet ved utarbeidelse av nytt regelverk.

Ifølge dagens regler må alle offentlige anskaffelser over 500 000 kr legges ut på anbud. Dette beløpet ble hevet fra 200 000 kr senest i høst, som resultat av en grundig høringsrunde. Regjeringspartiene har i Soria Moria-erklæringen sagt at vi skal heve denne terskelverdien opp mot EU-nivå. Nivået på den nasjonale terskelverdien kan ikke vurderes isolert. Hvilke regler vi ønsker å ha både under og over denne terskelen er minst like viktig. Nivået på terskelverdien må derfor sees i sammenheng med andre endringer i reglene om offentlige anskaffelser. Den forrige regjeringen sendte tidligere i høst ut et forslag om å innføre en forenklet kunngjøringsplikt for anskaffelser over 100 000 kr.

Jeg er opptatt av at vi skal ha en ryddig prosess og forsvarlig saksbehandling. Jeg vil derfor vente med å ta stilling til ny terskelverdi og andre viktige deler av regelverket, til høringsfristen for den forenklete kunngjøringsplikten for anskaffelser under nasjonal terskelverdi er ute 8. november 2005. Først da vil vi få et fullstendig bilde og kunne ta helhetlige og gode beslutninger.