Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:69 (2005-2006)
Innlevert: 27.10.2005
Sendt: 27.10.2005
Besvart: 02.11.2005 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Polske anbudsdokumenter for veimerking, utgitt av "Ministry of Infrastructure", direktegodkjenner kun materialer med opprinnelse fra EU, Kypros, Malta og Tyrkia. Dette anbudsdokumentet ligger til grunn i de fleste store veiprosjekt i Polen, og kan bety at flere norske bedrifter som leverer produkter på dette markedet kan bli utestengt fra å produsere til Polen.
Vil næringsministeren, bl.a. gjennom bruk av EØS-avtalen, kunne bistå i denne saken for at firmaer som produserer i Norge skal kunne levere til Polen?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt kontaktet av et firma i Moss, Cleanosol AS, tidligere Nor-Skilt, som siden 1997 har eksportert veimerkematerialer til Polen. De har tatt opp en problemstilling de har møtt som jeg håper Næringsministeren har anledning til å se på, og se om det er mulig at Regjeringen kan bistå gjennom vår EØS-avtale for å få gjort noe med problemene. Bedriften har hele tiden hatt et datterselskap i aktivitet fra Gdynia. De har hatt stor suksess og betydelig framgang. Siden 12. februar 2004 har bedriften vært eid av svenske Cleanosol AB og eksportert til Polen vekselvis fra Norge og Sverige. For kort tid siden fikk Cleanosol AS vite at polske anbudsdokumenter for veimerking, utgitt av "Ministry of Infrastructure", kun direktegodkjenner materialer med opprinnelse fra EU, Kypros, Malta eller Tyrkia. Dette anbudsdokumentet ligger til grunn i de fleste store veiprosjekt i Polen, og dette kan bety at denne bedriften og andre norske bedrifter som leverer produkter på dette markedet kan bli utestengt fra å produsere til Polen. Gjennom EØS-avtalen har Norge åpning for rettigheter i det indre marked, og det er å håpe at man nettopp gjennom denne avtalen kan bistå i denne saken for at firmaer som produserer produkter i Norge skal kunne levere til Polen. Det kan da bl.a. vises til at Tyrkia, Malta og Kypros gjennom anbudsbetingelsene har bedre muligheter enn oss. Nevnte bedrift trenger hjelp til å klarere sine legale forhold vis-à-vis Polen med tanke på eksport av veimerkematerialer. Dette kan også være av stor interesse for andre norske firmaer innenfor samme marked.
Kopi av anbudsdokumentet kan fremskaffes hvis ønskelig.
På forhånd takk.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: EØS-avtalen medfører at Norge er del av det indre marked og at Norge skal behandles likt med de øvrige EØS-landene. Ut fra de opplysninger som følger spørsmålet er det imidlertid vanskelig å kunne svare sikkert på hvilke konkrete regler i EØS-avtalen Cleanosol AS kan påberope seg. EØS-avtalen har regler om fri bevegelse av varer. Disse reglene inneholder forbud mot å hindre handelen med varer mellom samtlige EØS-land. Dersom anbudsdokumentene for veimerking gitt av "Ministry of Infrastructure" i realiteten innebærer en hindring for norsk eksport av materialer til Polen, er dette en sak som hører inn under Nærings- og handelsdepartementets ansvarsområde. Et annet sett av regler i EØS-avtalen er innkjøpsreglene som regulerer offentlige innkjøp og som bl.a. stiller nærmere vilkår for når offentlige innkjøp må ut på anbud. Innkjøpsregelverket sorterer under Moderniseringsdepartementet. Dersom en kommer fram til at praksisen til polske myndigheter er i strid med EØS-avtalen kan Polen klages inn for Europakommisjonen. Dette kan føre til en tidkrevende prosess. Jeg går inn for at vi heller først forsøker å løse saken i SOLVIT. SOLVIT er et nettverk mellom EØS-landene som uformelt og raskt bistår privatpersoner og bedrifter som møter problemer i forhold til myndigheter i et EØS-land. SOLVIT har vist seg å være et svært effektivt nettverk. Fristen for å løse en sak er 10 uker. Tjenesten er gratis. Det norske SOLVIT-senteret ligger i Nærings- og handelsdepartementet. Det er SOLVIT-sentre i alle de 28 EØS-landene. Jeg har bedt SOLVIT-senteret om å ta kontakt med Cleanosol AS for å få mer informasjon om problemet. Det norske SOLVIT-senteret vil deretter kontakte det polske SOLVIT-senteret for å forsøke å finne en løsning. Vi vil om nødvendig konsultere andre relevante myndigheter, herunder Moderniseringsdepartementet, i prosessen.