Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:72 (2005-2006)
Innlevert: 28.10.2005
Sendt: 31.10.2005
Besvart: 04.11.2005 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Leder av Stortingets justiskomité, Anne Marit Bjørnflaten, uttalte på et møte med Profilgruppen på Finnsnes mandag 26. oktober at det er interessant å bruke det nedlagte militærfortet Rødbergodden til fengsel, og at dette vil bli fulgt opp i budsjettet i form av hastetiltak.
Hvordan vil justisministeren konkret følge opp disse positive uttalelser slik at fengselsprosjektet blir realisert?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisdepartementet har i samarbeid med Statsbygg vurdert en rekke tidligere forsvarsanlegg med tanke på en eventuell omgjøring til fengsel. I vurderingen ble det bl.a. lagt vekt på kriminalomsorgens behov for plasser på kort og lang sikt, anleggenes beskaffenhet, behov for investeringer i anleggene og forventet ombyggingstid.

Rødbergodden fort var et av alternativene som inngikk i departements vurdering. Ut fra en samlet vurdering av anleggets beskaffenhet, plassbehov, behov for investeringer, ombyggingskostnader og alternativer konkluderte departementet med at Rødbergodden fort er lite egnet til fengselsformål.

På bakgrunn av departementets vurderinger anser jeg det som mindre aktuelt på nåværende tidspunkt å omgjøre Rødbergodden fort til fengsel. Regjeringen vil i tiden fremover aktivt arbeide for å øke kapasiteten i fengslene. Justisdepartementet vurderer kontinuerlig kapasitetsutvidende tiltak og vurderer alle forslag om kapasitetsutvidelser i en helhetlig sammenheng.