Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:76 (2005-2006)
Innlevert: 01.11.2005
Sendt: 02.11.2005
Besvart: 04.11.2005 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det er svært viktig å forhindre at barn og unge utvikler en kriminell karriere. For å nå dette målet utarbeidet Bondevik II-regjeringen handlingsplanen "Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet (2005-2008)". Planen inneholder 21 tiltak, og skal sikre samordnet og individuell oppfølging av dem som i ung alder havner på skråplanet.
Vil statsråden prioritere det forebyggende arbeidet mot barne- og ungdomskriminalitet og følge opp tiltakene i handlingsplanen?

Begrunnelse

Handlingsplanen inneholder 13 tiltak som skal sikre forutsigbar og rask oppfølging av den enkelte unge lovbryter gjennom forpliktende og strukturert samarbeid mellom politi, kriminalomsorg, helsevesenet og kommunale velferds- og omsorgstilbud. Videre inneholder den 8 tiltak som skal tilrettelegge for skreddersydd og samordnet bruk av virkemidlene innenfor strafferetten og samfunnet for øvrig. Planen ble meget godt mottatt da den kom. Oppfølging av handlingsplanen er viktig for at Norge skal oppfylle Barnekonvensjonens krav om at "barnets beste" skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Dette er dessuten viktig av samfunnsmessige hensyn og av hensyn til dem som er ofre for kriminalitet begått av unge lovbrytere.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Kriminalitetsforebygging står sentralt for Regjeringen. Gjennom en helhetlig kriminalitetsbekjempelse ønsker vi å sørge for trygghet i samfunnet, noe jeg mener er et velferdsspørsmål og et stort offentlig ansvar. Målet er å forebygge mer, oppklare mer, reagere raskere og rehabilitere bedre. Derfor må vi ha en målrettet og balansert satsning på politiet, domstolene og kriminalomsorgen. Kriminalitetsbekjempelse er en oppgave for mange instanser i samfunnet. For Regjeringen er det viktig å prioritere og styrke det forebyggende arbeidet mot barna og unge. Å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår er grunnleggende for å hindre utvikling av en kriminell løpebane. I lokalsamfunnet er politiet og kommunale etater viktige bidragsytere i forebygging av barne- og ungdomskriminalitet. Det samme gjelder familien, skolen, fritidssektoren, frivillige organisasjoner og det private næringsliv. I rehabiliteringen av den enkelte unge lovbryter er det viktig å ansvarliggjøre både ungdommen selv, foreldrene og nærmiljøet. Både politiet, påtalemyndigheten, hjelpeapparatet og skolen er nødvendige medspillere i oppfølgingen av den enkelte. I mange saker hvor unge er involvert vil det være viktig å finne frem til tiltak som involverer både offeret, gjerningspersonene og nærmiljøet direkte i å finne løsninger på de konfliktene som oppstår i kjølvannet av en kriminell handling. Dialog mellom alle de som er berørt og avtaler om eventuell gjenoppretting i tråd med prinsippene rundt "restorativ justice" er derfor tiltak som bør videreutvikles. Forskning og erfaring viser at ikke alle tiltak har den tiltenkte effekten. Det er ikke tilstrekkelig med "god vilje til å gjøre noe". Derfor er det viktig å fokusere på hva som virker og sikre gode evalueringer av de tiltak som prøves ut. For å sikre mest mulig effekt i det forebyggende arbeidet er det avgjørende at alle arbeider målrettet og kunnskapsstyrt. Når over 60 pst. av voldskriminaliteten begås i alkoholrus, understreker dette nødvendigheten av å ha oppmerksomhet på rusproblematikk som en del av det forebyggende arbeidet. Politiet skal vektlegge forebyggende innsats blant barn og unge for å hindre rusmiddelbruk og i samarbeid med andre prioritere forebyggende arbeid for å begrense rusmiddelbruk og hindre eksperimentering og tidlig debut av rusmidler. Jeg vil understreke at denne Regjeringen ønsker å satse sterkt på forebygging blant barn og unge. Vi ønsker å styrke innsatsen på alle arenaer der vi har et ansvar og der vi kan påvirke og legge til rette for raske, individuelt tilpassede reaksjoner. I august i år la den forrige regjeringen frem en treårig tverrdepartemental handlingsplan "Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet". Jeg tar sikte på at dette viktige arbeidet videreføres i tråd med Soria Moria-erklæringen.