Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:82 (2005-2006)
Innlevert: 02.11.2005
Sendt: 03.11.2005
Besvart: 09.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Oppdrettsfirmaet SalMar har de siste årene drevet "midlertidig" oppdrettsvirksomhet i landskapsvernområdet i Froan. Oppdrettsforskningen ved Froan i Frøya kommune har ikke vist at virksomheten truer verneformålet i landskapsvernområdet, og har i det siste hovedsakelig vært konsentrert om fugle- og seltelling mer enn fokus på oppdrett.
Basert på de positive erfaringer, vil statsråden sikre at SalMar gis permanente konsesjoner for drift på lokaliteten i landskapsvernområdet ved Froan?

Begrunnelse

Oppdrettsfirmaet SalMar søkte i 1998 om å flytte noen av sine lokaliteter til landskapsvernområdet i Froan pga. sykdomsutbrudd i eksisterende anlegg. I 2000 gjorde Stortinget vedtak om at næringsvirksomhet skal tillates i vernesonen hvis det ikke truer verneformålet. Samme år vedtok man et forskningsprosjekt som skulle kartlegge hvorvidt slike trusler eksisterte på bakgrunn av oppdrettsvirksomheten i Froan. Slike trusler har man ikke avdekket og forskningsprosjektet har blitt til et fugle- og seltellingsprosjekt. I hele den perioden man har drevet oppdrett i Froan er det dokumentert kun en omkommet sjøfugl, en hegre som satt fast i en merde. Det må samtidig understrekes at SalMar har drevet konsesjonene på en særdeles god måte og implementert miljøteknologi på disse lokalitetene før krav om slikt utstyr har kommet fra miljøvernmyndighetene. Avslutningsvis må det nevnes at store deler av Golfstrømmen passerer gjennom Froan, noe som er en viktig årsak til de meget gode forholdene for oppdrett på akkurat denne plassen. Samtidig bidrar Golfstrømmen til at de i utgangspunktet meget lave utslippene av biologisk avfall blir transportert bort fra området. Jeg understreker at dette spørsmålet dreier seg om oppdrettsvirksomhet i landskapsvernområdet, ikke i det nærliggende naturreservatet, som jo skal omfattes av strengere vern.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Froan naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning ble opprettet med hjemmel i naturvernloven ved kongelig resolusjon av 14. desember 1979. Formålet er å verne om et rikt og interessant dyre- og planteliv og bevare leve- og yngleområdene for fugl, sel og andre pattedyr i et variert og egenartet kystlandskap. Området fikk status som Ramsar-område (internasjonalt viktig våtmarksområde) 23. mars 1996. Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 43 (1998-99) "Vern og bruk i kystsona" i 2000 ble virksomheten til SalMar AS i Froan landskapsvernområde omtalt i innstillingen fra energi- og miljøkomiteen. Et flertall i komiteen ba regjeringen sette i gang et vitenskapelig prosjekt knyttet til den fiskeoppdrettsvirksomheten i landskapsvernområdet som hadde tidsbegrenset dispensasjon fra verneforskriften. Miljøverndepartementet var av den oppfatning at den aktuelle forskningsaktiviteten ville kreve endring av gjeldende verneforskrift og satte i gang en prosess med sikte på å endre verneforskriften. Høring av et forslag til forskriftsendring ble gjennomført i 2002. På bakgrunn av den gjennomførte høringen ønsket departementet ikke på daværende tidspunkt å videreføre arbeidet med en permanent endring av verneforskriften. Dette hadde sammenheng med at departementet blant annet ønsket å innhente mer informasjon om den økologiske situasjonen i området. Departementet bestemte at det skulle gjennomføres en registrering og overvåking over en periode på tre år. Et prosjekt med registrering og overvåking i Froan ble satt i gang i 2004. Når det foreligger opplysninger fra registrerings- og overvåkingsaktiviteten, vil departementet vurdere hvordan saken skal videreføres. Det vil si at departementet i tiden framover nøye vil vurdere spørsmålet om forskning og oppdrett i Froan, bl.a. sett i lys av Stortingets føringer. Det kan imidlertid vise seg vanskelig å få klarlagt de langsiktige konsekvensene for natur og miljø ved oppdrettsvirksomhet i verneområder med utgangspunkt i Froan på vitenskapelig basis, da det her er drevet oppdrettsvirksomhet siden 1998 og det ikke foreligger forundersøkelser av den økologiske tilstanden. Departementet har ikke konkludert i spørsmålet om endring av verneforskriften for å gi mulighet for å tillate forskningsrelatert fiskeoppdrett i Froan landskapsvernområde. Departementet gav 23. august i år SalMar AS en ny tidsbegrenset dispensasjon til 31. oktober 2007 i påvente av at det igangsatte registrerings- og overvåkingsprosjektet blir avsluttet.