Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:83 (2005-2006)
Innlevert: 02.11.2005
Sendt: 03.11.2005
Besvart: 14.11.2005 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Det vises til oppslag i avisen Nordlys 27. og 31. oktober, henholdsvis om opprettelse av en vinterskole på Terningmoen i Elverum samt en de facto flytting av panserbataljonen på Setermoen sørover.
Hvilke politiske behandlinger ligger til grunn for avgjørelsene i disse to sakene?

Vedlegg til spørsmål:

Oppslag i avisen Nordlys 27. og 31. oktober 2005.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Når det gjelder Forsvarets Vinterskole, konstaterer jeg at min forgjenger gikk inn for å lokalisere denne virksomheten til Østerdal Garnison. De politiske avveininger som i sin tid lå til grunn for beslutningen, kan jeg av naturlige årsaker derfor ikke redegjøre for. Eventuelle nye tiltak som berører den pågående omstillingsprosessen ønsker jeg å vurdere i en helhetlig sammenheng i tiden fremover, blant annet som et ledd i det videre arbeidet med neste langtidsplan for Forsvaret og sett opp mot Regjeringens klare målsetting om at Forsvarets tilstedeværelse skal holdes på høyt nivå i Nord-Norge. Dette med sikte på å komme tilbake til Stortinget med gjennomarbeidede anbefalinger knyttet til Forsvarets fremtidige struktur og lokalisering.

Hva angår Panserbataljonen, vil denne forbli lokalisert til Setermoen i Troms, som den ene av de tre bataljonene som inngår i Brigade Nord. Bataljon nr. 2 er lokalisert til Skjold. Telemark Bataljon, som er den hurtige reaksjonsstyrken som består av vervede soldater, er lokalisert til Østerdal Garnison. Plasseringen av disse enhetene har ligget fast gjennom en årrekke. Sist Stortinget ble informert om lokaliseringen av bataljonene i Brigade Nord var i St.prp. nr. 1 (2002-2003), da Telemark Bataljon ble relokalisert fra Heistadmoen i Buskerud til Østerdal Garnison.

I 2006 planlegger generalinspektøren for Hæren å igangsette utprøvinger av lettere og mer fleksible konsepter med Panserbataljonen som prøveavdeling. Dette innebærer at avdelingen, i tillegg til å anvende sine pansrede kjøretøyer, også vil ta i bruk forskjellige typer lettere feltvogner i den daglige driften.

Gjeldende hærstruktur ble vedtatt gjennom Stortingets behandling av Innst. S. nr. 234 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 42 (2003-2004) om den videre moderniseringen av Forsvaret. I den samme proposisjonen ble det også signalisert en målsetting om på sikt å gjøre Hærens styrker mer anvendbare og tilgjengelige, blant annet gjennom nye og lettere stridskjøretøyer. Den utprøvingen som nå planlegges gjennomført ved Panserbataljonen er en aktivitet som følger av denne målsettingen.