Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:85 (2005-2006)
Innlevert: 03.11.2005
Sendt: 04.11.2005
Besvart: 11.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Kan og vil miljøvernministeren foreta en egen vurdering av klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av bolig nr. 3 på gnr. 17 bnr. 54 i Sola kommune?

Begrunnelse

Sola kommune vedtok å gi dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel for oppføring av bolig nr. 3 på gnr. 17 bnr. 54, Reke. Det er sterke sosialmedisinske, personlige, familiemessige og økonomiske argumenter for dispensasjonen. Det er i dag to hus på gården. Dagens eiers foreldre bor i det ene huset og eieren i det andre. Eieren har imidlertid blitt ufør og har behov for en tilrettelagt bolig. De ønsker derfor å bygge et nytt hus, mens et av barna flytter inn i det gamle huset. Eieren har verken ønske eller mulighet til å kaste sine foreldre ut av kårhuset på eiendommen.
Fylkesmannen i Rogaland klaget på vedtaket i kommunen, og klagen er behandlet av fylkesmannen i Vest-Agder som settefylkesmann. Klagen er tatt til følge. Det betyr at fylkesmannen både har lagt liten vekt på kommunens begrunnelse for dispensasjon og prinsippet om lokalt selvstyre.
I denne saken må det være rimelig klart at begrepet "særlige grunner" må kunne gjelde og at saken ikke vil skape problemer i forhold til den generelle vurderingen av betydningen av Kommuneplanens arealdel. Det er klart urimelig å peke på at eieren kan rive nåværende fult beboelige hus for å så bygge nytt.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Representanten Bent Høie stiller spørsmål om jeg vil foreta en egen vurdering av klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av bolig på gnr. 17 bnr. 54 i Sola kommune. Jeg har nylig mottatt en anmodning om omgjøring av fylkesmannens vedtak i klagesaken fra Solveig Kolnes Jødestøl på vegne av Olaug og Ole Reke, som har søkt om oppføring av boligen. Saken er under behandling, og jeg vil derfor ikke kommentere realiteten i saken på det nåværende tidspunkt.