Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:86 (2005-2006)
Innlevert: 03.11.2005
Sendt: 04.11.2005
Besvart: 11.11.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Det skattefrie beløpet ved premieutbetaling i bedriftenes forslagsordning er et gode som kommer arbeiderne i bedriftene til gode. Beløpet på 2 500 kr har ikke blitt regulert på to tiår.
Hvilket initiativ vil statsråden ta for at fribeløpet ved premieutbetaling i forslagsordningen heves, og hvilken størrelse mener statsråden det vil være fornuftig å legge beløpet på sett i lys av lønns- og prisstigning?

Begrunnelse

Mange bedrifter i Norge har, som statsråden vet, en forslagsordning der de ansatte kan levere inn forslag til produktutvikling, produksjonsforbedring osv. I forbindelse med denne ordningen er det slik at en del av premien, 2 500 kr, er fritatt for skatt hvis beløpet tas ut i annet enn penger, for eksempel en gavesjekk. Dette beløpet på 2 500 kr har vært uendret siden tidlig på 1980-tallet uten noen form for indeksregulering. Dette kan være en liten årsak til at ordningen ved enkelte bedrifter ikke blir benyttet i så stor grad som ønskelig, noe som er synd for innovasjon og nyskaping i næringslivet generelt og den enkelte bedrift spesielt. Det er også beklagelig for den enkelte forslagsstiller, som sitter igjen med en brøkdel av kjøpekraften i dag, i forhold til for 20 år siden.
En heving av fribeløpet kan skape oppmerksomhet rundt ordningen og kanskje bidra til at den blir benyttet i større grad.
Jeg håper på grunnlag av dette at statsråden vil gi en positiv tilbakemelding til de arbeidere som ønsker å bidra til utvikling av bedriften de er ansatt i.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skattesystemet bør innrettes slik at all avlønning skattlegges likt, uavhengig av om den ytes i form av kontanter (lønn) eller naturalytelser. Dette prinsippet er viktig for å unngå at skattegrunnlaget uthules, og at omfordelingen gjennom skattesystemet svekkes. I de tilfellene det er gitt unntak fra skatteplikt for enkelte mindre naturalytelser, er dette normalt gjort av forenklingsmessige hensyn.

Det særskilte skattefritaket for premieutdeling kan som forenkling begrunnes med at det gjør det mulig å påskjønne ansatte som har utvist et ekstra initiativ med en premie av begrenset verdi, uten at det skal føre til potensielt vanskelig verdsettelse av gjenstanden. Ordningen har aldri vært ment å tilgodese skattefri avlønning, og gjelder derfor ikke dersom premien ytes som pengebeløp. I den grad verdibegrensningen for skattefri premieutdeling økes, vil ordningen i større grad få karakter av å være subsidiering av en alternativ skattefri avlønningsform.

Jeg vil på denne bakgrunn ikke gå inn for å heve den skattefrie beløpsgrensen for premier i bedriftenes forslagsordning på det nåværende tidspunkt.