Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:87 (2005-2006)
Innlevert: 03.11.2005
Sendt: 04.11.2005
Besvart: 15.11.2005 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre videre drift ved Tou scene i Stavanger.

Begrunnelse

Etableringen av Tou scene i Tou bryggeriers tidligere lokaler i Stavanger, er et viktig utviklingsprosjekt for hele Stavanger-regionen. Prosjektet har bidratt til gode arenaer for samtidskunst, samtidig som det har en klar profil i forhold til kulturbasert næringsutvikling. I forhold til den utviklingen vi ser mange steder i landet når det gjelder prosjekter i skjæringspunktet mellom kultur og næring, fremstår Tou scene som spesiell ut fra den egne programutvikling virksomheten har. Dette gir viktige erfaringer til det videre arbeidet med utviklingen av de kulturbaserte næringene i vårt land. Tou scene er nevnt i flere sammenhenger i forhold til arbeidet med Stavangers rolle som Europeisk kulturby i 2008, og må forventes å bli en mye brukt arena i denne sammenheng. Tou scene er med i sentrale nettverk både innenfor kunstområdet og innenfor kulturbasert næringsvirksomhet. Tou scene vil derfor bli et viktig brohode for mange miljøer rundt om i landet når det gjelder satsingen til 2008.
Som kjent er Tou scene inne i en økonomisk krise som kan føre til at virksomheten legges ned. Så vidt vites gjøres det en betydelig lokal og regional innsats for å få Tou scene over kneika. Imidlertid er det klart at det også nå er viktig å legge grunnlaget for gode langsiktige løsninger der staten også kan være en konstruktiv aktør.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg er enig med stortingsrepresentant Olemic Thommessen i at etableringen av TOU scene i Tou bryggeriers tidligere lokaler i Stavanger, er et viktig utviklingsprosjekt for hele Stavanger-regionen. Den regionale forankringen som Tou scene har, tilsier at det er nødvendig at lokale/regionale myndigheter tar hovedansvaret for det offentlige tilskuddet til virksomheten.

Når det gjelder statlig tilskudd, opplyser Norsk kulturråd at det er gitt totalt 4,1 mill kr i tilskudd fra Norsk kulturfond til oppgradering av lokalene i forbindelse med etableringen av Tou scene. For inneværende år er det dessuten gitt 0,25 mill. kr til programutvikling. I tilleggsproposisjonen til St.prp. nr. 1 (2005-2006) har Regjeringen fremmet forslag om tilskudd på 0,5 mill. kr til Tou scene for 2006, (jf. kap. 320 Allmenne kulturformål post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd).