Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:90 (2005-2006)
Innlevert: 03.11.2005
Sendt: 04.11.2005
Besvart: 15.11.2005 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Hvordan ser kulturministeren på planene for et Nasjonalt Motorsportsenter, og når kan det forventes en avklaring på lokalisering av et slikt senter?

Begrunnelse

Det har i lang tid blitt sagt at Norsk Trafikksenter på Braskereidfoss er 1 av 3 aktuelle lokaliseringer for et Norsk Motorsportsenter. I lokalmedia i Hedmark (bl.a. Glåmdalen 26. oktober) siteres det brev fra avdelingsdirektør Ole Fredriksen som sår tvil om dette er en åpen prosess eller om departementet har forhåndsbestemt seg for lokalisering. I et hemmeligstemplet brev fra avdelingsdirektøren til Skifte Eiendom gir departementet uttrykk for at "Departementet anser mulighetene på Eggemoen for å være spesielt egnet for motorsportens formål, og at eiendommen på en særlig god måte vil dekke behov relatert i den statlige idrettspolitikken. Det bør derfor gjøres anstrengelser for å sikre området for motorsport".
Dette sitatet gir inntrykk av at kulturdepartementet langt på veg har bestemt seg for lokalisering av Nasjonalt motorsportsenter. Det til tross for at det er 3 steder: Rudskogen, Norsk Trafikksenter på Braskereidfoss og Eggemoen som konkurrerer. Disse har til nå trodd at konkurransen er åpen. Det vil kreve langt lavere investeringer å legge Norsk Motorsportsenter til Braskereidfoss enn til de andre alternativene, tilbudet vil bli bredere, og man har allerede et av Nordens fineste anlegg. Anlegget ligger i en region som sårt trenger ny virksomhet og som har tatt en stor belastning ved at Haslemoen leir er nedlagt.
Det er et særdeles aktivt motorsportmiljø i det søndre Hedmark.
Man er nå i sluttspurten for å sikre seg en VM-runde i rally, og synergieffektene ved å legge et Norsk Motorsportsenter til Norsk Trafikksenter, Braskereidfoss vil være store.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Kultur- og kirkedepartementet (KKD) tok i 2003 initiativ til et anleggspolitisk program for perioden 2003-2007. Gjennom målrettede tilskudd av ekstra spillemidler til utvalgte prosjekter, ønsket departementet blant annet å bidra til en planmessig og behovsstyrt utbygging av større og kostnadskrevende anlegg for mindre særidretter. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) ble i den anledning forespurt om å anbefale konkrete prosjekter innenfor visse anleggskategorier, herunder motorsportsanlegg.

På bakgrunn av innspill fra Norges Motorsportforbund (NMF), vedtok styret i NIF (Idrettsstyret) 16. mars 2004 å anbefale Eggemoen som nasjonalt hovedanlegg for motorsport. Motorsportforbundet er initiativtaker til nevnte prosjekt.

Utgangspunktet for departementets behandling av saken var dermed at det kun forelå ett motorsportprosjekt som skulle vurderes med hensyn til programsatsingsmidler. Dette var situasjonen på det tidspunkt departementet, i brev av 1. juli 2004, anbefalte Skifte Eiendom AS å avhende det aktuelle området til NMF. Av samme brev framgår at departementet ikke har tatt stilling til hvorvidt prosjektet skal prioriteres med hensyn til programsatsingsmidler.

Representanten Gundersen omtaler videre ovennevnte brev som hemmeligstemplet. Jeg vil understreke at det er i tråd med normal prosedyre at korrespondanse i en forhandlingsfase kan unndras offentlighet. Departementet har deretter, på vanlig måte, gjort brevet tilgjengelig i offentlig journal.

I etterkant av at NIF utarbeidet sin innstilling til departementet, har det kommet fram andre anleggsprosjekter hvor initiativtakerne hevder de ikke ble vurdert av NMF i det arbeidet som lå til grunn for forbundets anbefaling til NIF.

Etter at prosjektene på Våler/Braskereidfoss og Rudskogen ble gjort kjent, ba departementet Norges Bilsportforbund (NBF) om en vurdering av de tre prosjektene på Eggemoen, Våler/Braskereidfoss og Rudskogen. NBF er ikke medlem av NIF, men etter vedtak på Idrettstinget i 2003 er det et mål at NBF slås sammen med NMF og danner et fleridrettssærforbund i løpet av perioden (2003-2007).

Henvendelsen til NBF må ses i lys av at NIFs innstilling til departementet ble gjort uten NBF som høringsinstans.

Departementet mottok NBFs vurdering 2. mars 2005. Her framgår det klart at NBF ikke deler de vurderinger som ligger til grunn for NMFs anbefaling av prosjektet på Eggemoen som nytt hovedanlegg for motorsport.

På bakgrunn av de opplysninger som har kommet fram i etterkant av vedtaket i Idrettsstyret 16. mars 2004, har departementet bedt NIF om å gjennomgå saken på nytt. Dette framgår av brev til NIF datert 5. september 2005. Her henstilles NIF om å søke en omforent løsning som både NMF og NBF kan slutte seg til.

Jeg er informert om at NIF vil komme med sin innstilling i løpet av kort tid. Denne anbefalingen vil være en del av beslutningsgrunnlaget for departementet, og det tas sikte på at endelig beslutning vil foreligge innen medio desember.