Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:93 (2005-2006)
Innlevert: 03.11.2005
Sendt: 04.11.2005
Besvart: 14.11.2005 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden ta nødvendig initiativ slik at ledelsen ved Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) sikrer at denne uholdbare situasjonen for enkeltstudenter opphører, ved at det utarbeides formelle retningslinjer for oppgaveskriving også ved Institutt for industridesign, slik at også dette semesterets avgangsstudenter gis lik mulighet til å fullføre sine studier som ved andre høyskoler og universiteter?

Begrunnelse

En viktig forutsetning for studenter som skriver sine avhandlinger og masteroppgaver, er at det foreligger klare formelle retningslinjer for omfanget av oppgaven, regler for skrifttype, notesetting mv. Jeg antok at denne type selvfølgelige retningslinjer var utformet ved alle landets universiteter og høyskoler, men har blitt gjort kjent med at så tydeligvis ikke er tilfelle ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Undertegnede har blitt gjort kjent med at studenter ved Institutt for industridesign på tross av gjentatte forespørsler til skolens administrasjon har blitt meddelt at slike formelle retningslinjer ikke foreligger. For studenter som skriver en teoretisk avhandling som del av sin mastergrad er dette en uholdbar situasjon og medfører en unødvendig stor belastning for dem i innspurten av deres studier. Ethvert vitenskaplig studium bør slik jeg ser det, som minstemål ha utformet klare krav til omfanget av teoretiske oppgaver for sisteårsstudenter.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Det følger av universitets- og høyskoleloven § 3-3 at styret fastsetter studieplan for det faglige innholdet i studiene. Dette gjelder også bestemmelser om obligatoriske kurs, praksis og lignende og om vurderingsformer. Den enkelte høyskole bestemmer selv om det skal fastsettes retningslinjer for omfang, presentasjon etc. for oppgaver studenter leverer som del av studiet, og hva innholdet i disse reglene skal være.

Beslutningen vil bygge på en faglig vurdering. Jeg antar at behovet for retningslinjer og innholdet i dem vil variere mellom ulike fag og studienivå. Studentens valg av omfang, presentasjonsform etc. for sin oppgave kan inngå som del av grunnlaget for den faglige vurderingen av studenten.

Studentene har representasjon i de besluttende organer ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. De kan være med på å påvirke regelverk og rammer for studiene.

Høyskolens system for kvalitetssikring ble godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i april i år. Kvalitetssikringssystemet skal omfatte alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avslutning av studiet, jf. forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler.

Jeg ser på denne bakgrunn ikke grunn til å ta initiativ overfor Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.