Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:95 (2005-2006)
Innlevert: 04.11.2005
Sendt: 07.11.2005
Besvart: 16.11.2005 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Hva skal kriteriene være for å sende norsk militært mannskap til andre land, og vil Regjeringen være innstilt på å etterkomme en oppfordring om å stille mannskap til rådighet dersom det foreligger et FN-mandat og Norge har de aktuelle kapasitetene tilgjengelige?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringen vil arbeide for en verdensorden bygget på FN-paktens prinsipper. Derfor ønsker Regjeringen å bidra til at FNs evne til å bygge internasjonal fred og sikkerhet styrkes.

FNs generalsekretær Kofi Annan har lagt stor vekt på at samarbeidet med regionale organisasjoner som NATO må styrkes for bedre å ivareta FNs ansvar for internasjonal sikkerhet og stabilitet, referanse: sikkerhetsrådsresolusjon 1631 av 17. oktober 2005.

Regjeringen ønsker å styrke Norges bidrag til å forebygge, dempe og løse konflikter. Vi vil styrke vår rolle som tydelig fredsnasjon, blant annet gjennom å øke Norges deltakelse i FN-ledede operasjoner.

Som en troverdig alliert i NATO vil vi bidra aktivt til alliansens operasjoner, med hovedvekt på Afghanistan. Det viktigste kriteriet for norsk militær deltakelse i internasjonal krisehåndtering vil være at dette er forankret i FN-pakten og har et klart FN-mandat.

Samtidig er det ingen automatikk i å stille tilgjengelig militært personell. Vi stilles til enhver tid overfor store behov for internasjonal assistanse og støtte i mange deler av verden og vi må foreta løpende prioriteringer og avveininger. Behovet for internasjonal militær innsats i et aktuelt konfliktområde og norske sikkerhetspolitiske interesser er sentrale kriterier når militær deltakelse skal vurderes. Nytten av mulige norske styrkebidrag, operative vurderinger og hvilke land vi kan samarbeide med i den aktuelle operasjonen, vil dessuten bli tillagt vekt. Hensynet til sikkerheten til norsk personell vil alltid bli vurdert nøye.

Konkrete norske militære bidrag må derfor til enhver tid vurderes og avstemmes som en del av våre internasjonale forpliktelser og i samarbeid med allierte og partnere. For Regjeringen er det viktig å konsentrere norsk militær og sivil innsats. Skal våre bidrag gi mening, kan de ikke spres på for mange områder.

Regjeringen ønsker en åpen dialog med Stortinget knyttet til norsk deltakelse i internasjonale operasjoner.