Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:97 (2005-2006)
Innlevert: 04.11.2005
Sendt: 07.11.2005
Besvart: 10.11.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Den 2. mai i 2001 svarte justisminister Hanne Harlem på en interpellasjon fra stortingsrepresentant Harald T. Nesvik om yrkesskaddes rettigheter i forhold til yrkesskadeforsikring fra forsikringsselskapene. Hun sa bl.a. "For mange skadelidte - eller kanskje de aller fleste - vil jeg anta at systemet fremstår som uforståelig og forvirrende." Hun ga også uttrykk for at Regjeringen ville sette ned et utvalg for å se nærmere på yrkesskadeforsikringen.
Hva ble resultatet av dette arbeidet?

Begrunnelse

Bakgrunnen for interpellasjonen i Stortinget den 2. mai 2001 var mange henvendelser fra arbeidstakere, særlig i omsorgsyrker, som var blitt uførepensjonert på grunn av yrkesskader. Når det imidlertid gjaldt den yrkesskadeforsikringen man kanskje burde kunne forvente, hadde mange slitt i årevis uten å få noen avklaring i forhold til det aktuelle forsikringsselskapet eller noen støtte fra arbeidsgiver i kampen. Statsråd Hanne Harlem ga i sitt svar uttrykk for at det hadde reist seg mange spørsmål om skadelidtes stilling i det nåværende tosporede systemet og at mange syntes systemet var uforståelig og forvirrende. Hun uttalte også:

"Og for den skadelidte føles det ofte som ekstra byrdefullt i en kanskje vanskelig livssituasjon å skulle forholde seg til to forskjellige og ikke samordnede instanser som krever sitt av medisinske vurderinger og opplysninger. I noen saker opplever den skadelidte dessuten at et krav avvises etter den ene ordningen, selv om skaden har blitt godkjent som yrkesskade etter den andre ordningen".

I sitt innlegg sa statsråd Harlem at Regjeringen ville nedsette et utvalg som skulle se nærmere på yrkesskadeforsikringsordningen. Hun sa videre at et av hovedspørsmålene utvalget skulle se nærmere på var om det kunne være hensiktsmessig å overføre yrkesskadefordelene i folketrygden til yrkesskadeforsikringsordningen. Det andre hovedspørsmålet utvalget, ifølge statsråd Harlem, skulle vurdere var hvordan man eventuelt kunne organisere saksbehandlingen op yrkesskadeområdet. Utvalget skulle vurdere ulike organisasjonsmodeller og se dette i sammenheng med spørsmålet om å avvikle det tosporede system. Så vidt jeg vet er det ikke gjort endringer i det tosporede system og jeg ber om informasjon om hva som eventuelt er gjort for å forbedre yrkesskadeforsikringsordningen for dem det angår.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Personer som blir rammet av en yrkesskade kan etter dagens regelverk ha rett til ytelser og erstatninger fra ulike ordninger:

- Folketrygdloven, som er underlagt Arbeids- og sosialdepartementets ansvarsområde, gir en rekke yrkesskadefordeler. I tillegg kan det gis en særskilt ménerstatning.

- Yrkesskadeforsikringsloven, som er underlagt Justisdepartementet, pålegger arbeidsgiverne å tegne en forsikring for yrkesskade til fordel for sine ansatte.

Til sammen er disse ordningene ment å gi den skadelidte full kompensasjon i forbindelse med yrkesskader.

Det har de siste årene vært reist en rekke spørsmål knyttet til disse to ordningene, blant annet hensiktsmessigheten ved et slikt tosporet system. I juni 2001 oppnevnte den forrige Stoltenberg-regjeringen et offentlig utvalg som fikk i mandat å vurdere regelverk, organisering og saksbehandling på yrkesskadeområdet. Utvalgets hovedoppgave var å vurdere mulighetene for å slå sammen yrkesskadefordelene i folketrygden og den lovpålagte yrkesskadeforsikringen til en ny ordning.

Utvalget la fram sine forslag i innstilling NOU 2004:3 Arbeidsskadeforsikring. Flertallet foreslo å slå sammen dagens to systemer til en lovpålagt arbeidsskadeforsikring som tegnes i skadeforsikringsselskapene. LOs representant ønsket å opprettholde dagens system, men slik at trygdeetatens vedtak også skal binde forsikringsselskapene. Utvalget fremmet også en rekke andre forslag.

Et flertall av høringsinstansene støttet hovedforslaget om å slå sammen dagens ordninger til en ny arbeidsskadeforsikringslov og at ordningen skal administreres av forsikringsselskapene. I høringsrunden uttrykte NHO ønske om å beholde dagens to systemer, men at regelverket i større grad harmoniseres. Høringsinstansene er ellers uenige på flere punkter.

Arbeids- og sosialdepartementet vurderer alternative løsninger, og saken vil bli fremmet for Stortinget når man har funnet fram til en hensiktsmessig og god løsning.