Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:100 (2005-2006)
Innlevert: 07.11.2005
Sendt: 08.11.2005
Besvart: 16.11.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Hvilke tiltak vil statsråden iverksette slik at Norge kan utnytte de store gassressursene utenfor kysten vår også til innenlands energiforsyning?

Begrunnelse

Norge har store gassressurser utenfor kysten vår. I dag eksporteres så godt som all gass til det øvrige Europa. Her blir det blant annet brukt til produksjon av elektrisk kraft i gasskraftverk. Fordi Norge i år med normale nedbør- og temperaturforhold importerer elektrisk kraft fra andre europeiske land betyr dette at Norge eksporterer gass til det øvrige Europa, for så å importere elektrisk kraft som blant annet er produsert i gasskraftverk tilbake igjen.
Gass kan brukes både til kraftproduksjon, til øvrige energiformål og som råvare til industrien. Ilandføring av gass til Norge kan gi grunnlag for lønnsom næringsutvikling og mange arbeidsplasser her i landet. Det vil også være et effektivt tiltak for en sikrere kraftforsyning, og gjøre oss mindre sårbare overfor svingninger i nedbørmengdene. Det er ingen mangel på gass til å realisere alle lønnsomme prosjekter for utnyttelse av gass i Norge. Utnyttelse av gassen forutsetter imidlertid en positiv holdning fra de politiske myndigheten ved at man ikke pålegger prosjekter for bruk av gass i Norge særnorske, politisk bestemte ekstrakostnader eller øvrige begrensninger.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen vil bidra til at naturgassen utnyttes på en miljøvennlig måte. Vårt mål er at Norge skal bli ledende i miljøvennlig bruk av gass.

For å nå dette målet er det viktig at vi utvikler gode og rasjonelle løsninger for distribusjon av gass ut til kundene. Regjeringen vil fortsette satsingen på småskala LNG gjennom Enova. LNG-distribusjon på skip og bil er godt egnet i Norge.

Gassrør kan også være aktuelt i noen tilfeller. Som en oppfølging på anmodningsvedtak nr. 270, jf. Innst. S. nr. 135 (2004-2005), undersøker Gassco i disse dager det kommersielle grunnlaget for å føre gassrør fram til Skogn og til Grenland. Dette er store og kostbare rørprosjekter. Gassco har rapportert om stor interesse for rør til Grenlandsområdet. Tidlig i prosessen tok også interesser på Østlandet, og svenske aktører, kontakt med Gassco og ønsket å ta del i prosjektet. Røralternativer med videreføring til Oslo/Østfold og Vest-Sverige er dermed blitt en del av prosjektet. Gassco skal levere en rapport innen 1. januar 2006.

Produksjon av gasskraft må skje innen Kyoto-avtalens forpliktelser, og inngå i det internasjonale kvotesystemet som sikrer at de totale utslippene ikke øker. Regjeringen vil bidra økonomisk til at gitte og nye konsesjoner vil basere seg på CO2-håndtering, og legger samtidig opp til at et statlig selskap skal se på mulige løsninger for transport og injeksjon.

For 2006 har Regjeringen foreslått å bevilge 20 mill. kr til det forberedende arbeidet med å realisere CO2-håndtering og etablering av en verdikjede for CO2. Denne satsingen kommer i tillegg til en betydelig satsing på teknologiutvikling gjennom Gassnova og forskning på CO2-håndtering gjennom Forskningsrådet.

I valgkampen fremmet NHO, LO og Norsk Gassforum et forslag om å opprette et utviklingsprogram for industriell bruk av naturgass i Norge. I Regjeringens politiske plattform er dette temaet adressert. Både jeg, næringsministeren og kunnskapsministeren har nå mottatt brev fra organisasjonene der de har bedt om møte om saken. Jeg vil samarbeide med mine kollegaer i oppfølgingen av dette spørsmålet.