Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:102 (2005-2006)
Innlevert: 07.11.2005
Sendt: 08.11.2005
Besvart: 11.11.2005 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I forbindelse med oppslag om saken om bruk av Christer Tromsdal som "politiagent" er det fremkommet at sjef i Økokrim E. Høgetveit mente at en legeattest som Tromsdal benyttet var ukorrekt.
Dersom dette er korrekt, mener justisministeren at det er akseptabelt at Økokrim-sjefen ikke grep inn eller aksepterer justisministeren at feilaktig dokumentasjon kan benyttes?


Begrunnelse

I en kommentar til Brennpunkt-programmet om Christer Tromsdal, sier E. Høgetveit at "han ikke stolte på legeattesten" som Tromsdal hadde skaffet til veie. Dersom domstolene påvirkes gjennom bruk av falske attester er det etter mitt skjønn en trussel mot rettssikkerheten. Spesielt ille er det dersom en påtaleleder som Høgetveit ikke griper inn mot det han selv antar er feil.
Jeg imøteser justisministerens svar om denne problemstillingen med stor interesse.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil innledningsvis bemerke at påtalemyndigheten i sitt arbeid med enkeltsaker ikke kan instrueres av meg som justisminister.

Spørsmålet har mot denne bakgrunn vært forelagt riksadvokaten, som har opplyst at saken er under etterforskning i Spesialenheten for politisaker med bakgrunn i de opplysninger som fremkom i Brennpunkt-programmet den 5. oktober i år. Av denne grunn har riksadvokaten besluttet å avvente sin egen gjennomgang av saken, samtidig som han har måttet avstå inntil videre med å kommentere saken i media.

Jeg er imidlertid kjent med at sjefen for Økokrim har gitt en redegjørelse for sin befatning med saken. Denne er lagt ut på Økokrims hjemmeside på Internett. I påvente av utfallet av pågående etterforskning og riksadvokatens gjennomgang, vil jeg tillate meg å vise til denne.