Skriftlig spørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:105 (2005-2006)
Innlevert: 08.11.2005
Sendt: 08.11.2005
Besvart: 15.11.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): I den politiske plattformen for dagens flertallsregjering står det at man skal utrede prosjektfinansiering for sammenhengende utbygging og modernisering av nye veg- og jernbanestrekninger.
Hvordan vil statsråden ta tak i denne utfordringen, og hvilken framdriftsplan ser statsråden for seg?

Begrunnelse

Samferdselssektoren står foran store investeringsbehov i årene som kommer. For å dekke disse behovene, er det nødvendig med bevilgninger utover det som hvert år bevilges over statsbudsjettet. Fram til nå har man hatt prøveordninger med OPS-finansiering, noe som er en kostbar finansieringsmåte. Prosjektfinansiering er i denne sammenheng et alternativ, som betyr at det er staten som låner ut penger i stedet for private.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringa vil utgreie prosjektfinansiering for samanhengande utbygging og modernisering av nye veg- og jernbaneinvesteringar, og vil kome attende til Stortinget på eigna måte på eit seinare tidspunkt, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006).