Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Sundsbø (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:106 (2005-2006)
Innlevert: 08.11.2005
Sendt: 08.11.2005
Besvart: 21.11.2005 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dagfinn Sundsbø (Sp)

Spørsmål

Dagfinn Sundsbø (Sp): Helse Øst RHFs avtaler med opptreningsinstitusjoner fører til store endringer i tilbudet til brukerne.
Vil de nye avtalene sikre at kapasiteten, antall rehabiliteringsplasser, opprettholdes, at tilbudet til kronikere og personer med psykiske lidelser videreføres på dagens nivå, og at tilgjengeligheten til rehabilitering i Akershus sikres på en god nok måte når alle avtaler med institusjoner i fylket nå sies opp?

Begrunnelse

Etter forslag fra regjeringen Bondevik, vedtok Stortingets flertall at hele finansieringen og fordelingen av opptreningsplasser skal overtas av de regionale helseforetakene. Avtalene om opptreningsplasser som nå er inngått av Helse Øst RHF etter en anbudsrunde, fører til at tre av rehabiliteringsinstitusjonene i Akershus står uten avtaler fra 1. januar 2006. Både fra lokalsamfunnene som er berørt, pasienter i fylket og de berørte institusjonene har det kommet sterke reaksjoner på prosessen som Helse Øst har lagt til grunn for anbudsrunden.
Reaksjonene på de avtaler som er inngått i Helse Øst, viser at det er behov for nøye overvåking av om tilbud og kapasitet opprettholdes på et ønsket nivå. Spesielt må det sikres at opptreningstilbudene til kronikere og personer med psykiske lidelser ikke svekkes.
Jeg ber den nye ledelsen av Helse- og omsorgsdepartementet vurdere konsekvensene av de endringer som er gjort i retningslinjene for tildeling av avtaler om opptreningsplasser, og viser til spørsmålene som er stilt over.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Stortinget har tidligere vedtatt at de regionale helseforetakene skal overta hele finansieringsansvaret for opptreningsinstitusjonene fra og med 2007 (jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003) og Innst. S. nr. 11 (2002-2003). Det ble i denne sammenheng også vedtatt gradvis innfasing over fire år. Etter fratrekk for egenbetaling dekker de regionale helseforetakene og folketrygden i 2005 henholdsvis 40 pst. og 60 pst. av døgnprisen.

Regjeringen Bondevik II, med støtte fra Fremskrittspartiet, fikk i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2005 vedtatt å overføre hele ansvaret for finansiering av opptreningsinstitusjonene til de regionale helseforetakene fra 2006. Dette er fulgt opp i statsbudsjettet for 2006 fra regjeringen Bondevik II, og innebærer en forsering på ett år i forhold til opprinnelig vedtatt plan. Helse- og omsorgsdepartementet har pålagt de regionale helseforetakene å inngå avtaler på 2004-nivå, som er siste kjente regnskap. I 2006 er midlene fordelt mellom de regionale helseforetakene etter institusjonenes geografiske lokalisering.

Til grunn for anbudsprosessene i regi av regionale helseforetak er det utarbeidet kravspesifikasjoner, som blant annet innebærer krav til kvalitet i samsvar med målet om at tjenesten i større grad skal integreres i den øvrige spesialisthelsetjenesten. Dette kan innebære at det enkelte regionale helseforetak inngår avtale om tjenester av noe høyere kvalitet enn det som har vært ytt tidligere i noen institusjoner. Avtalene som skal inngås innen utgangen av året skal gjelde for ett år.

Omleggingen har skapt usikkerhet når det gjelder framtidig driftsgrunnlag for enkelte av institusjonene. Institusjoner som ikke får tilbud om avtale, eller avtale for deler av virksomheten, vil trolig måtte innskrenke driften eller legge ned sin virksomhet. Regjeringen mener at opptreningsinstitusjonene er gitt for kort tid til omstilling. Departementet har i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) foreslått opprettet et eget tilskudd blant annet til utvikling av opptreningstilbud. Institusjoner som ikke har fått fornyet driftsavtale for 2006, og som ellers tilfredsstiller nødvendige krav til kvalitet, vil i særlig grad være aktuelle i forhold til søknad om tilskudd.

Når det gjelder pasienter med psykiske lidelser, følger det av forskrift om opptreningsinstitusjoner at opptreningsinstitusjonene skal ha innredning og utstyr for øvrig som er nødvendig for å gi et faglig behandlings- og opptreningstilbud til bl.a. pasienter med invalidiserende psykososiale problemer. Noen institusjoner har gitt tilbud til denne gruppen. Opptreningsinstitusjonene yter imidlertid ikke tjenester innenfor psykisk helsevern. Tilbudet til personer med psykiske lidelser skal ivaretas innenfor spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Opptrappingsplanen er et tiltak for å styrke tjenestene til denne gruppen.

Det skal utarbeides en nasjonal plan for rehabilitering, der bl.a. private institusjoners plass i et helhetlig tilbud vil bli omtalt.