Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:110 (2005-2006)
Innlevert: 09.11.2005
Sendt: 09.11.2005
Besvart: 16.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland (Sosialistisk Venstreparti) uttaler i avisa Fiskaren 31. oktober at Sosialistisk Venstreparti vil stoppe all oljeomlasting i Bøkfjorden i Sør-Varanger. Samtidig har fiskeriminister Helga Pedersen (Arbeiderpartiet) ved flere anledninger uttalt at oljeomlastingsprosjektet i Bøkfjorden er et viktig satsningsprosjekt som vil skape arbeidsplasser, styrke kommunens økonomi, og vil være et viktig bidrag for å utvikle et norsk-russisk samarbeid innenfor olje og gass.
Hva er Regjeringens politikk vedrørende dette oljeomlastingsprosjektet?

Begrunnelse

Oljeomlasting blir i dag gjennomført over hele verden og er ikke en teknisk krevende utfordring. Omlasting forgår også i åpent farvann, fjernstyrt midt på havet. Denne omlastingen skal foregå i smult farvann, og vil således ikke være krevende rent teknisk. Det som trengs er beredskap knyttet opp til prosjektet som ivaretar en eventualitet.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Kirkenes Transit planlegger å igangsette omlasting av gasskondensat fra Russland i Bøkfjorden i Sør-Varanger kommune. Omlastingen vil skje ved at skip med kondensat kommer fra Russland og overfører sin last til større produkttankere som forankres ved Reinøy i Bøkfjorden.

Statens forurensningstilsyn (SFT) fastsatte 7. november 2005 beredskapskrav for selskapet for inntil 25 omlastingsoperasjoner av kondensat (en blanding av de tyngste delene av naturgass) fra Russland i Bøkfjorden. Det stilles også krav om at miljørisikovurdering, beredskapsanalyse og beredskapsplan oppdateres før operasjonen kan starte. Etter SFTs vurdering vil omlastingsaktiviteten ikke ha en slik karakter og omfang at aktiviteten anses som konsesjonspliktig etter forurensningsloven. En økning ut over 25 omlastinger vil imidlertid etter SFTs vurdering være konsesjonspliktig og forutsette søknad til SFT om tillatelse.

Miljøverndepartementet er klagemyndighet i saken. Jeg kan av den grunn ikke kommentere representantens spørsmål på nåværende tidspunkt.