Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:114 (2005-2006)
Innlevert: 09.11.2005
Sendt: 09.11.2005
Besvart: 15.11.2005 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): I Dagsavisen 9. november 2005 tar politiet til orde for å innføre en ordning hvor personer som søker asyl, får meldeplikt mens søknaden behandles.
Deler justisministeren politiets bekymring mht. de ressurser som brukes for å finne igjen forsvunne asylsøkere, og vil justisministeren vurdere å innføre en slik ordning?

Begrunnelse

Blant de mange momenter politiet viser til er at det har forsvunnet mer enn 20 000 mennesker i Norge de siste 4 år. Det betyr at dersom de fremdeles er i landet er de som kriminelle å anse. Det er vel naturlig å gå ut fra at mange av dem livnærer seg gjennom kriminalitet da de offisielt ikke er her. I tillegg er det et nasjonalt sikkerhetsmessig aspekt ved ikke å kjenne korrekt identitet til de som er her samt å være sikre på hva formålet med ønsket om opphold i Norge faktisk er.
Imøteser statsrådens svar med stor interesse.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Utlendingsloven pålegger i dag asylsøkere å rapportere til politiet ved skifte av bopel. Dette gjelder enten asylsøkeren har bopel på mottak eller på privat adresse.

Med hjemmel i dagens utlendingslov kan asylsøkere også pålegges meldeplikt. Dette forutsetter imidlertid at bestemte vilkår er oppfylt, blant annet at det er skjellig grunn til mistanke om at personen oppgir falsk identitet, eller at personen vil unndra seg uttransportering ved avslag på søknad om asyl. Som et tvangsmiddel er dette et virkemiddel som er lite praktisk og ressurskrevende å benytte i et stort antall saker for å sikre kjennskap til identitet og oppholdssted.

Politidirektoratet opplyser at de ikke anser det som hensiktsmessig å innføre en ny ordning for meldeplikt, da dette vil være svært ressurskrevende og vanskelig å administrere effektivt. Politiet arbeider allerede for å forbedre rutinene, informasjon om det eksisterende regelverket og innskjerping av asylsøkernes plikt til å melde fra om skifte av bopel, gjennom sitt samarbeid med den øvrige utlendingsforvaltningen og mottakene.

Ved avslag på søknad om asyl skal søkerne forlate landet. Det er ikke stilt krav om meldeplikt i forhold til de som reiser frivillig. Politidirektoratet opplyser at erfaringer tilsier at en del personer blir værende ulovlig i landet etter at de har fått avslag på søknad om opphold uten at antallet kan angis eksakt. Politiets utlendingsenhet og politidistriktene skal i samarbeid med andre aktører som arbeidsgiver-/arbeidstakerorganisasjoner og offentlige kontrollinstanser styrke arbeidet for å forebygge og avdekke ulovlig opphold og arbeid.

Politiets uttransportering av personer uten lovlig opphold søkes stadig effektivisert for å sikre en rask retur og politiets samarbeid med International Organization for Migration (IOM) vil bli videreført for å sikre en størst mulig grad av frivillig retur til hjemlandet av asylsøkere og andre utlendinger med ulovlig opphold.