Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:115 (2005-2006)
Innlevert: 09.11.2005
Sendt: 10.11.2005
Besvart: 15.11.2005 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Vil justisministeren ta initiativ til en utredning av lovverket med sikte på å klargjøre grensene mellom politiets oppgaver og private vakt- og etterforskningsselskapers rolle, slik at dette kan behandles i Stortinget i tilknytning til St.meld. nr. 42 (2004-2005) og Politiets rolle og oppgaver?

Begrunnelse

De siste dagene har NRK avdekket at restauranter og dagligvarekjeder har benyttet private vaktselskaper til å etterforske og foreta avhør av ansatte for å avdekke mulige underslag i bedriften. Ifølge NRK har metodene vært tvilsomme, og mye tyder på at man her har beveget seg innenfor et område som omfattes av politiets myndighet og oppgaver. Det er etter min mening behov for en klargjøring av lovverket på dette området.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har i sin politiske plattform lagt opp til at lovverket skal gjennomgås med sikte på en klarere regulering av private vaktselskaper. Jeg vil som ansvarlig statsråd for politikken på dette område om kort tid komme tilbake med konkrete planer for arbeidet.

Jeg vil for ordens skyld få presisere at jeg i den forbindelse også vil vurdere hensiktsmessigheten av en nærmere regulering av privat etterforskningsvirksomhet, en næring som i dag ikke er underlagt kontroll fra myndighetenes side slik som private vaktselskaper. Jeg minner imidlertid om at private etterforskere må holde seg innenfor den alminnelige lovgivning. Det er heller ikke uproblematisk å finne gode avgrensinger for etablering av myndighetskontroll for en næring som hittil er blitt utøvd uten krav om særskilt godkjenning fra myndighetenes side.

Hvis Stortinget ønsker en koordinering av dette arbeidet mot sin behandling av St.meld. nr. 42 (2004-2005) om Politiets rolle og oppgaver, antar jeg at Stortinget tar kontakt om det.